simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܫܪܝܪܐܝܬ̣ ܚܫ ܘܡܝܬ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܬܘܒ ܘܡܛܠ ܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܘ̇ܠܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܬܬܦܫܩ ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܠܘܛܬܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ ܠܗ ܥܒ̣ܕ ܒܨܒܝܢܗ ܡܕܡ ܕܫ̣ܦܪ ܠܗ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܂ ܃ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕ ܠܫܪܟܐ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܐܬܡܨܝ ܕܢܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܐ ܚܕܐ ܫܘܬܦܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܐ ܥܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܕܐܦ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܛܥܘ ܠܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܡ . . ܪ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܢܬܦܢܝ ܥܪܝܨܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܢܢܩܐ ܆ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܐܬ ܨܦܬܐ ܕܚܠܫܘܬܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܒܥ̇ܒܕܐ ܢܫܬܡܠܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܗ̣ܘ ܒܚܢܢܗ ܢܚܝܠ ܕܐܦ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܢܬܝܨܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ̈ ܃ ܡ̇ܨܝܐ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܗܫܐ ܠܘ ܒܨܝܪܐܝܬ ܡܬܪܘܪܒ ܃ ܟܕ ܒܝܢܬܟܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܝܢܐ ܕܐܦ ܒܡܫܡܫܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܥܠ ܟܝܢܢ ܐܪܡܝ̣ ܂ ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܦܝܣܝܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܃ ܡܛܠ ܪܐܙܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܝ̇ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܬܐ 3ܡܛܠ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܐ ܬ ܡܠܟܐ̈ ܚܢܦܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝX ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܕܡܠܟܐ̈ ܪܘܢܝܐ̈̈ ܕܠܘܬ ܥܡܢ ܂ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܪܡܝܢܢ ܐܝܕܐ ܟܕ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܗܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܩ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܦ ܕܡܠܘܬ ܠܗ̇ ܘܠܦܚܡܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܢ ܐܬܥܒܕ ܒܗ̇ܘ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܟܢܐ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܦܩܕ ܡܢܢ ܐܚܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܐܦܝܢ̈ ܢܫܐܠ ܝ ܫܠܡܐ ܕܚܘܒܟܘܢ ܪܓܝܓܐ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܓܝܪ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܝ· ܐܢܫܐ ܡܢ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܘܓܒܪܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܢܣܗܕܘܢ ܕܐܦ ܝܬܝܪܘ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘܬ ܦܝܣܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܝܬܝܪܐ ܕܫܘܪܪܗ ܕܣܘܥܪܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܂ X ܝܝ ܐܢܚܢܢ ܢܣܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܡܛܠܬܗ ܃ ܕܓܢܒܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܢܐ ܚܘܝܗ ܠܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܦܘܠܐ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗX ܃ ܗ̇ܘ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܣܘܢܗܘܕܝܩܐ ܡܫܬܡܗܐ ܂ ܒܗܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܬܠܬܥܣܪܐ ܃ ܒܐܝܪܚ ܕܐܦ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܐ ܂ ܗ̇ܝ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܒܥܝ ܠܥܒܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܛܪܣܘܣ : ܘܟܠܚܕ ܕܐܦ ܘܒܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܝܪܝܪ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܀ - ܡ̣ܢ ܕܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܐܒ̣ܥ ܠܝܢ ܡܝܥ̣ܝܢܐ ܕ ܚܝܐ̈ ܘܕܩܝܡ̣ܬܐ . ܟ-ܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܗ̇X ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܘܚ̣ܫܪ ܚܠܝXܝܢ ܒܒ̇ܩܘܪ . ܠܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܚܝܝܠܘܬܐ̈ ܕ ܫܡ . . . ܝܢܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ . ܕܐܦ ܒܬܪ ܕܩ̣ܡ ܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܣܠ̣ܩ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܡܝܐ . ܐܝܟܢܐܝ
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܡܝܩܪܐ̈ ܠܓܪܡܝܗܘܢ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܕܐܦ ܢܦܫܗܘܢ ܠܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܪܪܗ̇ ܕܬܘܕܝܬܢ . ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܥܙܪܐ ܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܪܒ ܗܘ ܫܪܪܐ ܇ ܘܐܦ ܫܡܝܐ ܡܒ̇ܪܟ ܠܗX ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܦ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܠܚܝܠܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܝܟܢܐ