simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ
Chronica Minora III ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ