simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܕܥ ܕܐܬ̣ܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘܝܐ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܣܬܒܪ ܬܪܬ̈ ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܡܥܢܝܬܐ̈ ܕܪܐܙܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܐ ܒܡܪܢ ܫܘܘܕܥXܙ ܕܟܦܢܐ ܂ ܩܪ̣ܒ ܕܢܢܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܕܫܬ̈ ܝ ܫܥܝܢ̈ ܟܕ ܝ̣ܕܥ ܕܟܦ̣ܢ ܩܪ̣ܒ ܠܘܬܗ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܪܟܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܣܘܠܩܐ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ 1 ܕܒܥܠܝܬ ܐ ܣܡܗ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܟܪܘܙܘܬܗ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܕܟܕ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܒܬܪ ܗܘ̣ܬ̇ ܝ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܢܬܢܓܕܘܢ ܫܡܘܥܐ̈
MiaphysiteDocs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܃ ܬܘܒ ܂ ܂ ܠܩܘܪ ܠܘܣ ܕܝܢ ܕܘ̇ܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܬܪ ܡܫܢܝܢ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝ- ܚܐ̇ܝܢ̤ ܘܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܗ ܥܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܬܚܙܝܘ ܗܘܘ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܕܩܕܫܐ̈ ܝX ܕܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ ܩܡ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܩܒܪܐ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܬܦܠܓ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܒܬܪ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܝ ܂ X ܕܥܠܝܗ ܢ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:madHym ܕܝܒ̣ܫ ¹ܐܦ̣ܪܥ ܘܐ̣ܩ ܩܐXܐ̈ . . ܐܬ̣ܕ ܡܝ ܗܘܐ ܬܘܒ . ܒܗ̇ܝX ܒܬܪ ܡ̇ܩܕܡ ܗܘܐ ܡܬ̇ܛܦܣ . ܗܟܘܬ ܘܒܫܒܛܗX ܕܐܗܪܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnRufus:Pleroph ܩܕܝܫܐ ܕܝܣܩܪܟܣX . ܐܢܫ ܗܪܛܝܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܠܒܘܟ ܝX XX X X ܒܬܪ ܠܩܠܪܝܩܘ̈ . ܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘ ܦܪܘܛܪܝܣ ¹ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ : ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܚܛܗܐ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܕܐܥܒܪ ܥܠ ܒܬܪ ܡܢ ܩܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܥܡܐ ܆ ܘܐܒܕܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܚܪܡܐ ܕܝܠܗ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ . ܕܪܠ ܟܕ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܐ̇ ܠܝܐ ܗܘܬ : ܠܐ ܨ̇ ܒܬܪ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܆ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܩ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪܗ̇ . ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܚܪܬܢ ܆ ܦܘܢܝܐ ܛܩܒܬܢܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܛܪܝܕܐ̈ ܘܕܫ̣̇ܕܝX ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܘܘܢܐ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠX ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܘܘܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ . ܥܕܡܐ ܕܝܘܐܝܣ ܒܬܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܬܫܝܛܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܡܥܘܢ̇ ܂ ܘܕܐܦܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܗ̣ܘܐ ܨ ܒ̣ܐ ܒܬܪ ܬܢܝ ܠܘܩܐ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܠܝܘܦܝ ܫܕܪ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ