simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܬܘܒ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܥܡܠܐ̈ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܪܐ̈ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܩ̇ܒܥ ܝܝ ܗܘܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܒܢܦܫ̣ܗ ܀ ܘܡܢ
BarAphton:ActsSev ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆ ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ܒܟܬܒܐ ܒܬܪ ܐܝܬܘܘܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܩܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܒܢܐ̈ ܝX ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܝܢ ܂ ܘܟܒܪ ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܫܠܡܐ ܝ ܢܪܗܛ ܂ ܘܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܚܕ ܕܚܕ ܂ ܘܢܣܦܩܢ̈ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܂ ܠܫܠܡܐ ܗܘ̣ ܩ̣ܪܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܘ ܓܒܪܐ̈ ܐܚ̇ܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܂ ܐܠܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܕܡܛܠ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܐ̇ܦܐ ܢ̇ܣܩ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܂ ܝ ܂
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܦܠܓ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܃ ܕܡܘܬܐ̈ ܂ ܘܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܒ ܓܠܝܐܝܬ ܡܣ̇ܕܩ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܬܪܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܝ ܐܝܡܡܐ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܢܬܚܫܒܘܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܂ X· ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܐܚܝܢ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܃ ܕܡܥܕܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܗ ܥܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܬܚܙܝܘ ܗܘܘ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܕܩܕܫܐ̈ ܝX ܕܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ ܩܡ̣ܘ ܂ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܩܒܪܐ
SevAnt:madHym ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ³̈ . ܝܕ ܝܕ ܐܝܠܝܝܢ ܕܪܘ̣ܝܝܢ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ . ܒ ܝܒ ܪܒ ܕܘܡܪܐ ܗ̇ܘX ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܐ³ . ܝܓ ܓ ܡܢ
SevAnt:madHym ܡܣܩܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܐܪܥܐ . ܩܝܓ ܗ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܬܪ X ܩܝܐ ܓX ܡ̇ܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܕܥܘܡܩܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐX² . ܩܝܒ ܕ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܘܐܟ̇ܠ ܘܘܐ ܢܦܫܗ ܡܝܪ . X ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܢܒܨܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܡܪ ܠܢ ܒܨܥܪܐ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܬܪ ܘܡܢ̇ܪܥ ܡ̣ܫܟܢܐ ܐܪܥܢܝܐ ܠܘܘܝܐ ܣܓ̇ܝ̣ ܡ̣ܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ ܠܬܚܬ ܐܬ̇ܢܬܥ ܦܓܪܐ ܇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܝܡܢ ܡ̇ܚܒ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܥܒܘܕܘܬܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarKoni:Schol ܡܘܬܗ ܐܡܠܟ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܦܩܗ ܠܝܘܝܟܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܩܢܛ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܝ̈
BarKoni:Schol ܂ Xܠܐ ܘXܦ ܥܠ ܂ ܒܕ ܥܢܥܢܐ Xܝܪ X ܂ ܠX ܐܦ X ܂ ܠܘܩܕܝX ܠܝܘܪܬ ܒܬܪ ܕXܝܬܘXܝ ܘܥܠ ܝXܪܘXܝ ܂ X ܘܢܣܝܝXܝX X ܂ ܕܢ ܂ 7ܝXܢ
BarKoni:Schol ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ̇ ܝ ܢܫܕܘܢܗ̇ ܒܦܪܬ ܂ Xܟܝܠ - ܂ ܐܢܘܢ ܂ XXܝ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܓܪܬܐ X ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܐܪܡܝܐ ܠܫܒܝܐ̈ ܕܒܒܒܠ ܕܦܩܕ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܕܐܡܪܚ ܥܘܙܝܐ ܕܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܢܚܛܘܦ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܟܣܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܝܬ 7ܚܘܝܢܢ ܂ ܝ XܝXܪܝ ܘX X ܢܢܝܝẌ ܡܫܬܠܡܐ ܝ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝX X ܂ ܝXܫܝXܐ ܐܝXܘܝܝ ܝܘ̣ܐ ܂ ܕܝܢ ܕܥܠܝ ܩXܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝܝ XܝX ܝXܢܘX ܠXܝXܝXX ܝXܝܘẌ XܝXܝX ܝܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂
BarKoni:Schol ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܬܚܫܚܘ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ܣܦܩܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܢܡܘܣܐ̣ ܝ [ܟܝܢܝܐ ܂ ܘܐܦܢ ܕܡ̣ܢ