simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܪܚܘ ܐܘ ܡܡܪܚܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܠ]ܗܠܝܢX ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܝܝ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܬܪܣܝܬܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܣ̣ܒ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܟܙܢܐ ܕܢܦܫܬܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܢ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܝX ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܙܢܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܩܒ̇ܠ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܦܠܓ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܃ ܃ ܕܡܘܬܐ̈ ܂ ܘܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܒ ܓܠܝܐܝܬ ܡܣ̇ܕܩ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܬܪܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܘܒܪܐ ܡܓܫܡܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܒܬܪ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܥܕܟܝܠ ܝ ܠܐ ܡܒܣܪ ܗܘ̣ܐ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܫܪ ܪܬ ܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܛܥ̇ܐ ܒܬܪ ܡ̇ܥܒܕܐ ܘܡܣ̇ܕܩܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܝܝ ܒܬܪܝܢܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܩܒܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܬܬܚܬܐ ܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܃ ܝ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝ ܒܬܪ ܐܬܟܬܫ ܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܕܠܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܬܪܕܐ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܚ̇ܡܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܘ ܐܘ ܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܝ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܩܝܡܬܗ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܟܝܠ ܠܐ ܒܬܪ ܝ ܒܗܓܓܘܬܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܫܪ ܪܐ ܘܕܠܐ ܦܢܛܣܝܐ ܢܬܚܘܐ ܂ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܝ ܂ ܫܘܢܝܗ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܗ̇ܘ ܪܒ ܬܟܬܘܫܐ̈ ܘܚܠܝܨܐ ܂ ܐܒܘܢ ܒܬܪ ܕܐܒܝ̣ ܂ ܘܐ̇ܩܛܠܝܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܝ ܂ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢ̣
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܠܡ ܕܐ̇ܚܪܡ ܠܗܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܃ ܒܝܢܬ ܛܘܒ̣ܬܢܐ Xܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢ ܕܡܢܐ ܕ ܢ ܬܘܒ ܐܣܬܥܪ ܐܦ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܐ ܘܫܘܪܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܃ ܘܠܐ ܐܠܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܬܪ ܝX ܣܪܓܝܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܪ ܃ ܘܗ̣ܘ ܓ̇ܠܐ ܠܗ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܂ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܡܬܘܡ ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܬܐܒܠ ܃ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ ܠܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܗ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܚܪܪܘܢ ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܣܝܢܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܘܓܪ ܥܡ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
MiaphysiteDocs ܢܝܫܗ ܪܕܐ ܘܕܒܡܕܡ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܒܟܠܡܕܡ ܒܬܪ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚ̇ܬܡ ܗ̣ܘ ܝܘܚܢܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ
MiaphysiteDocs ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܂ ܕܠܝܠܐ ܗ̣ܝ ܠܡܕܥ ܠܗ̇ܘ ܕܨܒ̇ܐ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܝܝ ܂ ܐܬܪܐ ܃ ܒܟܘܪܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܐ ܃ ܕܡܢܗ
MiaphysiteDocs ܝܫܟܘܢ ܪܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ X ܥܕܬܝܐ̈ ܕܗܘ̇ܝܢ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܠܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢܟܘܢ ܐܠܐ ܕܒܟܠܡܕܡ