simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܕܥ ܕܐܬ̣ܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘܝܐ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܣܬܒܪ ܬܪܬ̈ ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܫܐ̈ ܢܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠ ܂ ܝܐ ܢ̣ܐܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܓܢ ܒܗ̇ ܝX ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܫܟܚܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܘܒܬܪ ܨܢܥܬܐ ܕܪܘܫܥܐ . ܘܝܩܝܪܝܢ ܥܠܝܗܩܢ ܒܬܪ ܝܕܥܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܘܗܪܗ̇ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܪܐ . ܢܦܝܩܝܢ ܝܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܩܝܡܬܗ : ܘܟܕ ܥܣܪܐ ܥܒܕ ܡܣܩܪܗ ܕܠܫܡܝܐ ܠܥܝX ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܗ . ܟܕ ܕܝܢ ܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ ܗܠܟ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܝܢ
JnRufus:Pleroph ܗܕܐ ܒܦܣܝܩܘܣ ²ܕ ܓܘܐ . ܩܪܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܛܢܢܐ ܘܚܣܝܐ ܒܬܪ ܟܬܝܒܐ ¹ܠܚܠܫܐ ܝܘܒܢܠܐܘܣ ܐܪܡܝܘ ܘܫܕܘ ܘܐܟܪܙܘ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܢ̣ ܘܠܘ ܠܗ ܇ ܥ̣ܒܕܗ ܡܫܡܠܝܐ ܠܥ̇ܡܕܐ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܘܘܘ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ . ܥܕܡܐ ܕܝܘܐܝܣ ܒܬܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܬܫܝܛܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
MartOrient ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ . - ܫܝܡ ܐܝܪ ܘܥܐܘܗܝ̈ ܟܝXܘ . ܚܙܝXܪ ܝܪܚܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ . - ܒܟܒ . ܫܟܚܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ . ܥܪܘܒܬܐ ܕܕ
MartOrient ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ . - ܘܝܘܡ ܒܬܪ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܠܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܥܠ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܝܬܐ ܗܟܝܠ ܘܕܬܪܬܝܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܝܝ
BarKoni:Schol ܕܐܥܠ ܩܛܠܗ ܕܒܠܛܫܨܪ ܘܩܘܡܗ ܕܕܪܝܘܫ̣ ܂ ܠܘܬ ܥܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܣܝܡܐ ܠܗ ܒܟܬܒܗ ܝ ܕܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܒ̣ܠܛܫܨܪ