simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥ̣ܩܒܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܢ̣ܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܕ̇ ܝܢ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܕܬܐܠܦ ܆ ܕܐܦ ܡܝܬܝܝ̈ ܪܐܙܐ̈ . ܘܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܚܐ̇ ܡܢ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܟܐܦܐ̈ ܆ ܚ̣ܦܪ ܒܬܪ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܘܕ ܓܠܘܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܆ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ : ܥܡ ܦܐܪܝܣܝܐ ܐܡ̣ܪܢܢ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܚ̣ܓܪܘܢ ܒܬܪ ܠܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡܦܠ̇ܓܝܢ ܠܗ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܆ ܝܗ . ܒ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܒܦ̣ܣܐ ܠܐܪܥܐ ܒܬܪ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܕܐܠܗܐ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܝܘܬܐ ܕܒܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܝܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ . ܡ̣ܬܡܠܠܢܝܬܐ ܀ ܐܠܐ . ܚܕ ܡ̇ܟܕܙ ܐܢܐ ܠܗ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܬܢ̣ܓܕܐ ܇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܘܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܚܠܬܐ ܇ ܘܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܦ̇ܠܚ ܠܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܕܒܕܚܠܬܐ ܦ̇ܠܚ ܥ̣ܒܕܘܬܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܐܘ ܒܪܚ̣ܡܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܣ̇ܓܝ ܐ̇ܬܐ ܐܦ ܥܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܡܫ̣ܬܡܥ ܡܟܝܠ ܇ ܐܠܐ ܡܬ̣ܚܙܐ . ܒܬܪ ܟܕܘ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣ̇ܬܟܐ ܕܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܐܝܬ ܘܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܝܥܐ ܒܬܪ ܇ ܗܕܐ ܘܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܘܒܗܕܐ ܢܗܘܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܝ̣ܠܕܐ ܇ ܘܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܝܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܪܚܝܩܘܬܐ ܕܙܪܥܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܫܬ . ܚܠܦܢܐܝܬ ܡܬ̇ܒܣܪ̇ ܇ ܘܒܬܘܠܘܬܐ ܕܐܡܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ . ܕܪܠ ܟܕ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܐ̇ ܠܝܐ ܗܘܬ : ܠܐ ܨ̇ ܒܬܪ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܆ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܩ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪܗ̇ . ܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܚܪܬܢ ܆ ܦܘܢܝܐ ܛܩܒܬܢܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܒܬܪ ܛܪܝܕܐ̈ ܘܕܫ̣̇ܕܝX ܠܐܟܣܘܪܝܐ . ܘܘܢܐ ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠX ܡܢ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܛܠܩܘܘܝ : ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܠܝܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܚܘܪܝܒ : ܩܕ̇ܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܫܝܚܐ ܇ ܘܫܠܝܚܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܙܥܝ̣ܩܘ ܇ ܕܠܢ ܥܠܡܐ ܨܠܝܒ ܇ ܒܬܪ ܕܫ̣ܩܠܘ ܨܠܝܒܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ̣ܝܬܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܢ̣ܩܦܘ
SevAnt:CathHom ܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܠܗܘܢ ܝܫܡܗܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܘܫܐ ܩܪܝܘܝ ܒܬܪ . ܘܕܡܢ ܐܠܗܐ ܩ̇ܕܡܘ ܐܬ̣ܩܪܝܘ ܆ ܐܦܢ ܒܢܝܢܫܬ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܥܘܬܪܗ̇ ܕܐܣܝܘܬܐ ܇ ܬܬܝܕܥ ܪܒ̇ܘܬܗ ܕܟܘܪܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܇ ܘܥܠ ܐܠܘܐ ܘܕܡ̇ܐܣܐ ܘܕܗ̣ܘ ܩܢܘܡܗ ܥ̇ܒܕ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܢ̣ ܘܠܘ ܠܗ ܇ ܥ̣ܒܕܗ ܡܫܡܠܝܐ ܠܥ̇ܡܕܐ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ ܒܬܪ XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܕܪܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܩ̣̇ܪܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܚܠܦܝܢ ܠܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ̇ ܕܒܚܬܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܒܬܪ . ܟܕ ܗܕܐ ܡܘܕܥܐ ܗܘܬ ܘܪܡ̇ܙܐ . ܗ̣ܝ ܦܐܬܐ ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ