simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܝܢ ܒܬܪ ܬ̇ܘܠܡܕܗ ܆ ܒܥܢܝܢܗ