simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ ܃ ܐܬ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܂ ܒܬܪ ܫܘܪܐ ܂ ܘܠܐ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܗ 7ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܚ̣ܬ ܠܬܡܢ ܝ ܂ ܡܓܝܣܛܪܘܣ̣ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܙܩ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܂ ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܫ̇ܕܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܩܫܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܝ ܠܐ X ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܝ · ܕܣܢܝܩܢ̈ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܂ ܀ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ̇ ܂ ܥܩܪܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܪܝܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܂ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܫܡܗ ܒܬܪ ܂ ܘܐܘܩܕ X ܐܢܘܢ ܠܡܓܕܠܐ̈ ܂ ܘܫܩܠ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐ̣ܙܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܃ ܘܗ̣ܘܝ̈ ܕܚܠܬ̈ ܐ ܘܣܘܪܕܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܂ ܐܬܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫܐ̈ ܨܘܪܝܐ̈ ܘܨܝܕܢܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܬܪ ܕܗ̣ܝ ܥܟܘ ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩܐ̇ܡ ܂ ܘܬܘܒ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝ̣ܢ ܕܡܟܝܠ ܡܓܗ ܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܢܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܝ̣ܬܘܝ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܂ ܘܒܐܝܕܚ 2ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘ̣ܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ </page> ܒܬܪ ܚܛܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫܬܐ̈ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܕܝܢܪܐ̇ ܂ ܘܩܒܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܘܬܟ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܂ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܘܨܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܐܣܘܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܝ ܆ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ̣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܠܫ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕ ܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܟ̣ ܂ ܝ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܢ ܐܡܬܝ ܐܬܚ̇ܝܠ ܂ ܒܬܪ ܕܥܠ ܨܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܒܪ · X ܝ ܙܒܢܗܝܢ 3ܡܡ̇ܠܠ ܐܢ̣ܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܒܬܪ Xܢ ܘܢܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ </page><page> ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡ̇ܝܬܐ X ܐܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ ܇ ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܪܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ̣ ܂ ܠܡܪܚܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܃ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܀ ܐܝܓܪܬܐ ܕܥܒܕ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܘܬ ܝ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܛܪܬ̇ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܂ ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܠܦܠܘܟܪ ܐ̣ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪX ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X </page> <page>
Ps-Dion:ChronZuq ܫܬ̈ ܫܝܢ̣̈ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠ̣ ܥ̇ܢܕ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗ̇ܘܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܪܫܝܥܐ ܕܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܂ ܀ ܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡ̣ܪ </page> ܒܬܪ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܂ ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܝ ܆ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܂ ܒܬܪ ܙܠ̣ ܫܠܝ ܂ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܂ X ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܒܬܪ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ̤ ܒܪܘܡܐ ܕ ܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܟܠܢܫ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ ܂ ܕܐܦ ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ </page><page> ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪܐ̈ ܐ̣ܙܠ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣܬܓܕ ܂ ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ ܂ ܘ ܘܒܠ ܦܓܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܕܢܡܚܘ̣ܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܘܙ ܗܘܐ ܂ ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܢܘ ܂ [ܘܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܠܡܥܡܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܝ ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܩܠܝܠ̣ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܬ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝX ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣ̣X ܟܠܛܘܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܚܝܝܗ̇̈ ܗܢܝܢ ܕܒܪܬ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܐ ܕܢ ܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܦ ܡܫܟܢܐ ܗܘܬ ܠܥܕܬ̈ ܐ ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܫܐ̣ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܒܬܪ ܙ ܝ ܐܢܐ ܐ̇ܡܪ ܂ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ̇ ܂ ܘܐܬܗܕܪܝܢ ܒܨܒܬ ܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܬܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܟܗܢܝܗܝܢ̣̈ ܢܐܬܘܢ ܠܗܝܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܥܡܘܕܝܬܐ [ܕܠܥܠܡ ܫܪܝ ܡܠܟܐ̣ ]ܘܐ̣ܡܪ ܂ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܘ[ܥܠ ܚܝܐ5̈] XX ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܂ ܗܝܕܝܢ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· </page><page> ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܒ̣ܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̇ ܂ ܚܛܗܐ ܠܡ ܕܡ̇ܘܬܐ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܝܬܐ ܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐ̇ܡܪ ܃ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ 1ܕ ܟܘ ܩ̣ܡ ܝX ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܙ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܚ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܂ ܀ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐ·ܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܝܠܦܘܣ̣ ܣܢܘܩܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܝܘܣܛܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܘܝ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܗܒܐ̣ ܘܒ̣ܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܪܝܫ ܂ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܝܛ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܩܪܕܘܢ 2ܫܢܝܐ̈ ܝܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܠܡ ܒܬܪ ܕܕܓܠ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܠܝܦܢ 3ܐܢܝܢ̈ ܠܗ ܃ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܢ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܕܝܥܐ̈ ܩܛܠ ܂ ܘܐܦ ܠܟܠܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܝܪܚܐ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܂ ܂ ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܂ ܘܩܠܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗ̣ܝܝ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܝ ܕܓܕܫ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܒܕܢܗܘܢ ܂ ܕܒܗܝܢ ܒܬܪ ܘܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܪܒܗ̇ ܐܬܩܛܠܘ ܂ 1ܟܕ ܗܢܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ ܠܣܛܝܐ̈ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܂ ܢܦܩܘ 2ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܪܬܝܬܝܢ ܘܕܚܝܠܝܢ ܂ 3ܘܠܡܚܣܢ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܢܐ̇ ܥܕ ܗܫܐ ܐܟܠܬ ܂ ܘܡܕܡ ܕܦܫ ܢ̇ܛܪܬ ܠܝ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܬܠܬܥܣܪܐ̈ 2ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܩܝܦܐ̣ ܡܛܠ ܕܩܘܝ ܒܚܝܐ̈ ܥܕܡܐ̇ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܥܡ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕ·ܗܘܕܐ̈ ܕܠܘܬܗ̣ ܒܬܪ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܛܛܘܣ ܒܪܗ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܙܠ ܠܗ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܃ · ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗܘܢ ܂ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܦܠܘܪܘܣ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܛܪܘܦܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܢܓܕܘ ܒܡܚܘܬ̈ ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ̣ ܂ ܘܐܙܕܩܦ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ · ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܣܝܡܘܢ̣ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܢ ܕܐܝܢܐ ܗ̣ܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܃ ܙܕܝܩܐ̣ ܕܠܟ ܘܠ̇ܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܟܠܢ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܛܥܐ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܒܬܪ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ </page><page> ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܗܒܝܠ̣ ܕܩܛܠܗ ܩܐܝܢ ܐܚܘܗܝ̣ ܂ ܘܐܬܐܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܕܡ ܒܬܪ ܐܒ̣ܘܢ ܐܕܡ̣ ܂ ܪ ܫ ܛܘܗܡܢ ܪܒܐ ܥܡ ܫܬ ܒܪܗ̣ ܂ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܝ ܠܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܡܚ̣ܐ ܩܪܒܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܪܬܘܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܓܒܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܡܗ̇ ܕܩܛܝܠܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ ܂ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ ܂ ܘܐܙܕܟܝ̇ ܚܝܠܗ ܐܬܚ̣ܪܒܘ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ Xܝ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬ̣ܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܣܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܒܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܬܬܟܘ· ܃ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܃ ܕܗܘܐ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܩܒܠ̇ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܀ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪ̇ܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̣̈ ܂ ܬܗܘܐ ܐܬܘܪ ܡܪܬܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܂ ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ · ܒܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ̣ ܂ ܐܫܬܠܛܘ 3ܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܂ ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝ ܟܗܢܐ̣ ܕܐܢ ܫܡܘܐܝܠ ܘܫܘܐܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܂ ܂ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܝ· ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܐܦ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܡܪܝ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠXܘܫܐ̣ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܡܢܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܬܟܢܬ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܂ ܀ ܀ </page><page> ܘܡܛܠ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܝܝ ܠܗܪܡܘܦܠܣ ܂ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܟܘܫܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܪܥܘܣܐ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠܡܘܫܐ ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܛܘܦܢܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܢܝܘܒܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̣̈ ܦܬ̣ܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬ̣ܐ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ </page><page> ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܣܡ̣ܟܘ ܟ̇ܠܗܘܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܕ̣ܡ̣̣ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܀ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ X X ܝ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܃ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܕXܠܝܐܝܬ ܢܦܘܩ ܘܢܬܚ̣ܙܐ ܘܢܥܘܠ ܠܘܬܗ̣ ܒܬܪ ܕܚܦܝܛ ܗܘܐ ܕܢܫܡ̇ܠܐ ܙ ܢܢܝ̣ܚ Xܒܝܢܗ̇ ܕܐܢXܬܗ ܘܐܦ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܫܪXܐ X ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܘ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܨܝܦܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ · · · · · ܕܢܕܝXܘ ܢ ܝXܐܝXܠܘ· · · · · · ܢ ܫ ܒܬܪ · ܪܘXܙܐ ܘܝܘ · · · · · ܥܠ ܘܝܘX · · · · · · · · · · ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ̣ ܂ ܠܐ ܡܗܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܒܬܪ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܠܘ ܗܘܝܢ [ܗ̣ܘܘ] ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܗ ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܢܐ ܀ ܘܟܕ ܒܟܠܗ ܗܢܐ ܪܘܫܥܐ Xܥܘܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ Xܝ ܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܘܬܢܐ ܂ ܘܥܠ ܚܝܘܬ ܐ ܚܒܠܬܐ ܕܢܦ̣ܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܒܬܪ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܡܫ̇ܠܚܝܢ X ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܂ ·ܠܐ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܛܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܚܡܐ ܂ ܐ̤ܟܢܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܡܢ ܥܠܬ ܩܡܚܐ ܐܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܠܒܝܬ ܕܢܚܐ ܃ ܘܬܘܒ ܒܐܪܒܬ̇ܥܣܪ̈ ܒܫܒܛ̣ ܒܬܪ ܝܥܡܘܪܝẌ ܕܐܪܝܥܐ ܐܡ̇X ܡXܝܐ ܂ ܡXܝܐ ܡܢ ܡXܘܡܐ̣ </page><page> ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܒܝ̇ܘܡ ܥܪܘ̣ܒܬܐ ܡܬܚܙܝ̣ܐ ܗܘܬ ܂ ܟܕ XX ܃ ܐܦ ܡܬܚܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܬ̣ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܒܪܬܗ̣̇ ܂ ܗ̣ܝ ܒܝܫܐ ܗܘ̣ܬ ܡܢ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܩXܐ ܒܬܪ ܬܟܘ ܡܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ ܂ ܥܠ ܨܘܦܝ ܀ ܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܫܘܚܬ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܒܓܙܝܪܬ ܐ̣ ܆ ܣ̣ܡ ܥܒܕܗ ܒܬܪ 2ܕܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܩܪܘܢ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܠܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܂ ܕܐܘ ܗܒ ܠܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̇ܪܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܬܓܪܐ̈ ܡܣܟܢܐ̇̈ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܠܝܢ