simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ ܃ ܐܬ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܂ ܒܬܪ ܫܘܪܐ ܂ ܘܠܐ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܗ 7ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܚ̣ܬ ܠܬܡܢ ܝ ܂ ܡܓܝܣܛܪܘܣ̣ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܙܩ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܂ ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܫ̇ܕܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܐܦ ܥܠ ܩܫܝܫܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܝ ܠܐ X ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܝ · ܕܣܢܝܩܢ̈ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܂ ܀ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ̇ ܂ ܥܩܪܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܪܝܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܂ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܫܡܗ ܒܬܪ ܂ ܘܐܘܩܕ X ܐܢܘܢ ܠܡܓܕܠܐ̈ ܂ ܘܫܩܠ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐ̣ܙܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܃ ܘܗ̣ܘܝ̈ ܕܚܠܬ̈ ܐ ܘܣܘܪܕܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܂ ܐܬܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫܐ̈ ܨܘܪܝܐ̈ ܘܨܝܕܢܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܬܪ ܕܗ̣ܝ ܥܟܘ ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩܐ̇ܡ ܂ ܘܬܘܒ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܚܨܕܐ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܝ̣ܢ ܕܡܟܝܠ ܡܓܗ ܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܢܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܝ̣ܬܘܝ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܂ ܂ ܘܒܐܝܕܚ 2ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘ̣ܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܒܬܪ ܚܛܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܛܦܐ ܡܙ̇ܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫܬܐ̈ ܟܝܠܝܢ̈ ܒܕܝܢܪܐ̇ ܂ ܘܩܒܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܘܬܟ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ ܂ ܡ̣ܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܘܨܒ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܝ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܂ ܐܣܘܪܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܝ ܆ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ̣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܠܫ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕ ܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ