simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܘܝܒܐ ܕܫ̇ܘܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܝ̈· ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܐ̣ܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܐܣܠܝ ܕܢܐܡܪܘܢܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܥܩܒܐܝܬ ܒܬܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ - ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܢܐ ܦܣܩܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܬܪ ܇ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ X ܪܫܐ̈ 1ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ̤ܘܬܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܬܚ ܒܬܪ ܚܫ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܫܪ ܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘܬܐ ܝXܘܪܝܢ ܆ ܐܝܝ ܕܢXܪXܢܝܩܘ̈ ܟܠ̣ܐ ܂ Xܦ ܥܝܪ ܝܕܐ ܒܬܪ ܝ ܒܝܫܬܐ ܝXܬܐܝXܪܐ ܆ ܝܕܐ ܠXܢܘ ܢ ܕXܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ ܓܝܪ ܒܗ ܟܕ ܒܗ X0 ܝXܥܝܠ ܃ X - ܘܣܒ̇ܠ ܃ ܕܠܒ̇ܫ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܛܪܘܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܇ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܛܒ ܐܡܪܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܡ̣ܪܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ 1 ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܥܠ ܦܬܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܒܕܡܘ̣ܬ ܗ̇ܢܘ ܢ ܡܨܥܪܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܟܕ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ · · ܂ ܡܦܠܓܐܝܬ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܂ ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܝ ܠܘ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܆ ܪܓ̣ܡ ܐܢܘܢ ܟܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܐܪܡܝ ܒܬܪ ܥܬܕܘ ܐܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܐܝܟܢܐ ܂ X ܙ Xܝ X ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܚ̇ܠܛܘ ܒܬܪ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܂ XXXܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ Xܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܪܓ̇ܡ ܠܟ ܩܘܪ ܠܘ ܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܇ ܐ ܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ̣ ܗܟܢܐ ܂ ·X ܂ ܝ̇ ܘXܝXܣ ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܬ̣ܒܐ ܐܡܝܪ ܒܪܘܚܐ ܒܬܪ ܂ ܡ̇ܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̣̇ܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܡܝܬܪܬܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܝܝ · ܂ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܫܡܗ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܕܡ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪܘܢ ܝ- ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ·X ܙ XܝX ܝ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐ ܟ ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܒܛ̣ܠ ܠܗ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪ ܢܢ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܆ ܟܕ ܢܬ̇ܫܝܢ ܠܗ ܝ ܠܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܦܘ̇ܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬX ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܝXܦ ܫܐ ܆ ܝ X ܘܝXܢܝ ܐ ܝXܘ ·ܝܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܚܝܘܬ ܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܝܚ ܝ- ܆ ܥܠ ܕܝܢܘܢ ܕܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡ̇ܦܪܫܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܆ ܕܒ̇ܪܝܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܦܘܪܫܐ ܒܬܪ ·ܝXܦܪܫܐܝܬ Xܬ̇ܝXܝܝXܘ ܂ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ