simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܕ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐܢ ·X X· ܗܟܢܐ ܐܘ ܢ[ܪܢܐ ܐܘ ܢܐܡܪ ܂ ܡܦܩ ܒܬܪ ܆ ܘܡܪܐ ܘܥܒ̣ܕܐ ܆ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܆ X0ܒܬܪܬܝܢ ܕܡܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܠܐ ܩܒܠܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܬܘܣܦܬܐ ܒܝܕ ܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܡܓܫܡ̣ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܂ ܗܟܢܐ ܟܬܪ ܚܕ ܕܡܓܫܡ̣ ܂ · · · ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܒܪ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܟܬܝܒ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܂ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܘܠܘ ܒܝܕ ܡܘܗܒܬܐ ܂ ܡ̣ܘܫܐ ܓܝܪ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ̇ ܂ ܟܝܢܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ ܘܟܝܢܐ ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܕܐܬܒܪܢܫ 0ܐܠܗܐ ܂ ܡܨ̣ܐ ܐܢܫ ܠܡܚܘܝܘ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܒܪܢܫ ܂ ܥܡܗ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܐܠܨ ܠܢ ܕܢܣܬܟܠ ܂ ܘܐܢ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ܪ̣ܡܙܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܝ ܟXܒܐ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܥܠ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܠܘ ܪܘܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܒܬܪ ܕܡܓܫܡ ܂ ܘܡܬܚܫܒܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ̇ ܕܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ 0ܝ ܒܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̇ܬ ܐܡܐ ܂ ܘܥܠ ܕܟܬܪܬ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܗ̇ܘܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܡܬܒܥܐ XX ܠܘܬ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ·X ܝ ܟܪܣܐ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܬܟܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̇ܝ ܕܡܟܪܙܝܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܠܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̇ ܂ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܗܝܡܢ ܚܕ ܝX ܐܝܟ ܕܚܢܢ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܂ ܘܐܢ ܒܗ̇ܬܝܢ ܡܢܗ ܕܗܠܝܢ ܢܬܪܥܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܠܘܗܝ ܂ ܒܬܪ ܘܟܢ ܐܫܬܝܢ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ · ܝ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܣܝܡܢ ܠܥܠ ܒܣܕܪܐ ܚܕܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡ̣ܪ ܒܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܬܘܗ ܂ ܝ ܂ X XX ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝܕܥܢܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܝ·X ܂ ܙ X ܃ ܂ ܡܢ ܕܐܬܒܪܢܫ ܒܬܪ ܠܘܩܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒ̣ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ̣ ܫܡܥ ܐܦ ܡܢܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܐܟܪܙ ܠܢ ܘܐ̇ܡ̣ܪ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ̇ ܂ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ · X · ܥܠ ܕܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܗ̣ܘ ܐܪܕܝܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܘܒܪܘܝܐ ܕܓܢܣܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܡܢ ܥܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܇ ܐܠܐ ܡܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܗܘ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܘܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܂ ܐܣܬܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܂ ܟܬ̣ܪ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚ̣Xܠܐ ܂ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܝܟ ܥܩܪܐ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܂ X ܝX ܫܒXܠܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܝܝ ܟܕ ܐܬܥܒܕ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘܘ ܐܬ̇ܚܒܠܘ ܂ ܘܐܢ ܥܡܝܩ ܡܢܟ ܣܘܟܠܗ ܕܪܙܐ ܚܘܬ ܒܬܪܗ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܫܟܚ ܐܦ ܕܢܚܕܬ ܂ ܝ ܃ ܂ ܡܢܕܪܝܫ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬ̇ܚܝܕ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܂ ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܐܝܬ ܫܡܐ ܐܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܂ ܠܘ ܠܒܪ ܝ ܃ X ܡܢ ܒܣܪܐ ܗܕܐ ܬܬܪܢܐ ܥܠܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܬܩܛܪ ܚܘܛܐ ܥܠ ܐܝܕܗ ܕܙܪܚ ܕܗ̣ܘ ܢܦܘܩ ܩܕܡܝܐ ܂ ܩܦ̣ܣ ܒܬܪ ܚܘܝ ܩܕܡܝܐ ܒܝܠܕܐ ܓܒܝܬܐ ·X · ܂ ܫܚܠܦܬܗ ܠܛܟܣܐ ܂ ܕܡܢ