simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ ܒܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܘܠܥܠܡܝ̈ ܥܠܡܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ
BarṢal:ComGosp ܕܐܣܬܗܕܘ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܥܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܚܝܠܐ ܐܠܗ ܐ ܒܬܪ ܠܢܘܪܐ ܂ ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܘ ܒܦܢܛܣܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܗܠܝܢ
BarṢal:ComGosp ܡܘܬܗ̇ ܀ ܘܗܐ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܝܝ ܕܥܠܡܐ ܂ ܐܪܐ ܃ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܂ X XX ܂ ܕܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܟܕ ܚܝܐ ܠܐ ܝܠܕܬ̇ ܃ ܚܕܟܡܐ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܪܚܘ ܐܘ ܡܡܪܚܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܠ]ܗܠܝܢX ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܝܝ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܬܪܣܝܬܐ ܫܐ̣ܠ ܘܢܣ̣ܒ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܝܠܢ ܘܡܬܢܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܒܬܪ ܃ ܘܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܕܘܟܐ ܡܕܒܪ ܃ ܝܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܟܠ ܕܦܩܕ ܘܕܐ ܢ . ܘܡܬܪܥܐ ܐܢܐ ܒܟܠ ܡܐ ܕܥ̇ܒܕ ܘܣ̇ܥܪ . ܒܬܪ ܟܕ ܡܫܬܥܒܕ ܐܢܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܘܫܠܡ ܐܢܐ ܠܨܒܝܢܗ . ܘܕ̇ܕܐ ܐܢܐ
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܢ ܇ ܙܕ̇ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬܪܥܝܝܢ̈ : ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܐܛܛܝܩܘܢ ܣܝܣܝܢܘܣ . ܓܒܪܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܛܝܒܐ ܘܘܐ ܒܬܪ ܐܫܬܕܝ . ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܩܒܠܬܘܢ . ܗܘܐ ܕܝܢ
MartOrient ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ . - ܘܝܘܡ ܒܬܪ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ
MartOrient ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܥ ܕܣܘܠܩܐ X X ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܝ ܒܬܪ ܒXܬܪX ܦܢܛܝܩܣܛܝ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ . ܘܒܚܡܫܐ ܕܡXܝܢX
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܙܝܬ ܂ ܐܒܘܠ ܐܘܠܝ̣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܥܝX ܂ Xܘ ܝXܢܠ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܚܙܘܐ ܝܝ̈ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܢ