simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܕܥ ܕܐܬ̣ܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘܝܐ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܣܬܒܪ ܬܪܬ̈ ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܫܐ̈ ܢܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠ ܂ ܝܐ ܢ̣ܐܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܓܢ ܒܗ̇ ܝX ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܃ ܡܬܦܣܩܐ ܒܝܫܘܬ ܣܥܘܪܘܬ ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܝܢ̈ ܝ ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܐܢ ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐ̇ܬܛܦܝܣܬ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܃ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ
BarḤadbš:FoundSch ܕܡܩܪܝܢX ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܐܬܘܬܐ̈ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܘܬ̇ܢܐ ܠܗܝܢ : ܒܬܪ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܫܒܚܘܝ ܀ ܘܐܟܢܢܐ ܕܠܢ ܐܝܬ ܥܝܕܐ : ܕܡ̣ܢ
BarḤadbš:FoundSch ܛܘܥܝܝ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܓܒܪ ܣܝܦܗ ܘܢܬܘܒܘܢ ²ܡܢ ܬܪܥ ܒܬܪ ܩܪܝܚܐ̈ ܒܢܝ̈ ܠܘܝ . ܕܐܝܟ ¹ܕܕܡܝܐ ܠܐ ܨܠܐ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܕܫܢܝܬ . ܒܡܚܘܬܐ̈ ܩܫܝܬܐ̈ ܐܬܬܒܪ . ܘܟܕ ܡܢܗܝܢ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܝܗܘܢ . ܕܡܢܗܘܢ ܠܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܫܡܥܬ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܆ ܝܗ . ܒ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܒܦ̣ܣܐ ܠܐܪܥܐ ܒܬܪ ܕܐܩ ܠܚ̣ܪܬܐ̇ ܟܕ ܪܝܫܢܐ ܕܥܡܐ ܗ̣ܘܐ̇ ܒܦ̇ܣܩܐ ܕܐܠܗܐ̇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ ܒܬܪ XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܒܬܪ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܇ ܡܢ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom XX X X ܡܣܩܬܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܐ ܕܪܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܚܙܬܐ ܕܝܘܢܐ ܒܬܪ ܐܒܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܠܐ . ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܚܫܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܘܡܠܝܟܐ̈ ܒܛܝܠܐ̈ : ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܕܛܢܢܗ ܒܬܪ ܐܢܬ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܥܕ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܠܡܬܕܒܪܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܫܝܚܐ ܩܒܠ ܡܘܬܐ ܂ ܘܥܠ ܗܝ̇ ܐܫ̇ܬܘܝ ܠܗܘ ܝܝ ܚ̣ܙܘܐ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܦܫܝ ܠܘܬܟ ܕܥܡܟ ܐܗ̇ܘܐ ܘܠܟ ܐ̇ܚܙܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ