simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܝܘܡܝܢ̈ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ
P:Gen [AB] ܨܚ ܟܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
P:Gen [AB] : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ ܒܬܪ ܐܡܗ . ܨܚ
P:Gen [AB] ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ :
P:Gen [AB] ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈ ܒܬܪ ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ
P:Gen [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ :
P:Gen [AB] . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ
P:Gen [AB] ܐܡܬܗ̇ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܬܒ
P:Gen [AB] ܒܐܪܥܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ . ܨܚ
P:Gen [AB] ܘܐܡܪܬ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ
P:Gen [AB] ܠܐܒܪܡ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܡܢ
P:Gen [AB] ܠܝܘܣܦ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ :
P:Gen [AB] ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ :
P:Gen [AB] ܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ .
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ :
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :