simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܬܘܒ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܥܡܠܐ̈ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܪܐ̈ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܩ̇ܒܥ ܝܝ ܗܘܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܒܢܦܫ̣ܗ ܀ ܘܡܢ
BarAphton:ActsSev ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆ ܕܐܦ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ܒܟܬܒܐ ܒܬܪ ܐܝܬܘܘܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܩܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܘܠܢ̇ܝܬܐ ܀ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ
BarṢal:ComGosp ܝܠܕ ܂ ܘܕܢܐܠܦܝܘ ܂ ܝ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܕܢܩܪܘܒ ܠܗ̇ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ·ܝܪ ܒܛ ܒܬܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܥܡܗ̇ ܂ ܐܦ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕ·ܥܩܘܒ ܣܒ̇ܠ ܗܘ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܗ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܚܪܪܘܢ ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܘܬܘܒ ܡܢ
BarḤadbš:FoundSch ܛܘܥܝܝ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܓܒܪ ܣܝܦܗ ܘܢܬܘܒܘܢ ²ܡܢ ܬܪܥ ܒܬܪ ܩܪܝܚܐ̈ ܒܢܝ̈ ܠܘܝ . ܕܐܝܟ ¹ܕܕܡܝܐ ܠܐ ܨܠܐ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ
JnRufus:Pleroph ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣX . ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܗܘܬ ܡܬܘܡ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܛܝ̇ ܢܦܫܟܝ ܘܠܐ XX ܬܣܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢܗ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܩܠܠ ܙܒܢܐ . ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܓܠܝܐܝܬ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠ ܩܝܕܘܢܐX ܒܬܪ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐẌ ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ̈ . ܠܗ ܠܪܘܫܥܐ ܣܬܪܬܘܢ . ܘܡܢ
JnRufus:Pleroph ܡܥܒܪܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܒܝܘܪܕܢܢ : ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܚܐ - X ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܢܢܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ : ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܒܚܐ - X ܕܐܝܪܝܚܘ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܫܘܪܝܗ̇̈ ܡܢ ܩܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܕܒܝܘܪܕܢܢ : ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܂ ܢܝܠ ܝ ܂ ܘܝXܢ ܂ ܙܒܐ ܕ ܂ ܝXܢܠ ܂ ܢܬܝXܣ ܥܝXܐ ܝXܢܠ ܂ ܝܢܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܥܬܒܐ̈ ܥ ܝXܐ ܠXܪXܐ ܓܝܪ ܝܐ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܙܝܬ ܂ ܐܒܘܠ ܐܘܠܝ̣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܥܝX ܂ Xܘ ܝXܢܠ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܚܙܘܐ ܝܝ̈ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܢ
BarKoni:Schol ܢܣܝܒܘܬܗܝܢ ܕܢܫܐ̈ ܘܠܙܬܗ ܕܡܢܗܝܢ ܡܦܫܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬ ܒܬܪ ܝXܢܐ ܂ XX X ܂ ܘXܦܠܐ X ܂ ܕܠܘ Xܝܝܪ ܂ ܕܝܘܝܐ̈ ܕܗܘ ܢܒܝܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܚܛܝܬܗܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܃ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕ ܣܐ̣ ܂ ܕܗܐ X ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܠܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܐܬ . ܒܪܝ ܇ ܟܕ ܡ̇ܙܥܩ ܇ ܒܬܪ ܥ̇ܒܕ ܐܦ ܐܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܬܘܪܨܐ ܕܝܠܢ ܇ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܒܒܣܪ : ܗ̇ܝ ܕܒܙܠܝܩܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܬܪ ܛܠܝܐ̈ ܓܘܙܠܬܐ ܗ̇ܝ ܣܓܝܐܬ ܒܪ . ܒܘܬܐ ܘܝܬܝܪ ܬܩܝܦܬܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܥܙܝܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܬܡ̣ܝܗܬܐ ܇ ܠܘܬ ܕܘܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܬܡܢ ܒܬܪ ܝ̣ܬ̇ܬ ܘܠܐ ܐܬܦܪ . ܫ̇ܬ ܡܢ ܦܓܪܐ ܆ ܣܝܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܡܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
EliaNis:Chron ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ- ܒܥܝ ܐܟܘܬܗ ܒܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܬܪ ܢܐ ܒܬܪ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܫܬ̣ ܠܟ ܡܢ ܬܫܥܣܝܪܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ