simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf . ܘܐܘܕܐ ܠܗ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܒܙܥܘܪܘܬܐ ܕܫܢܝܟ̈ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ
Sahd:BookPerf ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ ܐܢܬ . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ
Sahd:BookPerf ܘܠܕܚܠܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܚܘܒܐ .
Sahd:BookPerf . ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫ̣ܝܢ ܐܢܬ ³⁰ ܒܙܘܥܝܟ̈ :
Sahd:BookPerf XX ܣ̇ܓܝ ܒܨܝܪ ܐܢܬ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܐܘ
Sahd:BookPerf ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡ̇ܚܪܪ ܐܢܬ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܓܡܝܪܐܝܬ
Sahd:BookPerf . [49]ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ
Sahd:BookPerf [51]ܐܠܐ ܟܒܪ ܡ̇ܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܥܠ
Sahd:BookPerf [X2]ܡܢܐ ܟܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܠܐܟܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ̇ . 6X]ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܡܣ̇ܠܐ ܠܗ̇
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܦܩ̇ܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡ̇ܠܦ ܐܢܬ . ܘܗܟܢܐ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈
Sahd:BookPerf ܚܫܐ̈ ܕܙܩܝܦܘܬܗ ܕܡ̇ܥܬܕ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܚܠܦܘܗܝ ܡ̇ܛܝܒܝܢ
Sahd:BookPerf ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܬܪܦܐ ܐܢܬ ܘܡܦܝܫ ܐܢܬ ܢܦܫܟ
Sahd:BookPerf X9]ܒܬܪ ܚܟܡܬܐ ܡ̇ܪܗܛ ܐܢܬ ܠܡܩܢܐ ܆ ܩܢܝ
Sahd:BookPerf ܠܘܝ ܕܝܢ ܝܢܐ̇ܬ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܘܗ̇ܘܐ
Sahd:BookPerf ܕܨܐܕܝܟ ܇ ܘܡ̇ܬܦܢܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܪܓܬܐ ܕܥܠܡܐ