simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
MiaphysiteDocs ܝܝ ܠܛܠܝܘܬܐ ܃ ܐܘ ܕܚܘܪܬܐ̈ ܘܩܫܝܫ ܒܚܟܡܬܐ ܂ ܘܐܢ ܕ ܢ ܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܦܘܫ ܗܟܝܠ ܡܢ ܕܡܬܥܣܩ ܐܢܬ ܘܕܡܪܝܪܐܝܬ ܡܩܛܪܓ
BarḤadbš:FoundSch ܠܢ ܐܝܟ ܡܓܢܐ ܘܘܥܠܐ ܙܪܝܙܐ . ܘܟܒܪ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܟ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܢܬ ܠܡܕܩܘX ܡ̣ܢX ܚܕܪܝܗ̇̈ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ : ܗ̇ܘܐ
SevAnt:madHym ܗܘX ܆ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕ̈ XܚXܝܐ ܕܡܢܟ X ܫܪܪ ܠܝܢ ܇ ܠܘ̇ܝ ܕܟܕ ܐܢܬ . . ܒܐXܣܝܩܘܐ̈ ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ
JnRufus:Pleroph ܠܝ ܒܓܙܡܝܟ̈ ܘܒܗܓܓܘܬܟ . ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܬܚܡܬ ܘܪܬܚ : ܪ . ܐ ܐܢܬ . ܝ̇ܕܥ X ܐܢܐ ܡܚܝܠܘܬܟ . ܠܐ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝ ܐܦܠܐ ܡܣܪܕ
JnRufus:Pleroph . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬXܦܝܣ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܫܡ ܠܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܘ . ¹̈ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܘܬܦ
JnRufus:Pleroph ܡܢܝ ܆ ܠܐ ܐܝܬܝ ܚܒܝܒܟ ܆ ܡܢܐ ܚܛܝܬ ܕܐܬܗܦܟܬ ܡܢܝ . ܐܢܐ ܟܕ ܐܢܬ ܘܫܐܠܬ ܫܠܡܗ : ܘܐܡ̇ܪܬ ܒ̇ܪܟ . - ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܘܬܝ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ
JnRufus:Pleroph ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ . X X X X ܥܒܪܬ ܡܢܗ . ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܚܙܝܬ ܦܩܥܬܐ ܐܢܬ ܕܐܬܗܦܟܬ ܡܢܝ . ܐܢܐ ܟܕ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܬ ܠܘܬܗ ܕܐܢܬ ܝܕܥ
BarKoni:Schol ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ̇ ܂ ܕܪܓܙܬ ܥܠܝܢܝ 1ܗܐ ܐܢܬ ܡܫܐܠ 7ܕܢܐܠܦ ܂ ܡܪܝܐ ܠܡ ܚܝܠXܢܐ ܥܕ 0ܝ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡ
SevAnt:CathHom ܕܬܫܟܚ ܆ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܘܙܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܇ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܕܚܙܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ̇ ܗ̇ܝ ܕܪܐ̇ ܓ
SevAnt:Epist ܠܢ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܘܠܝܢ ܕܡܢ ܩܦܕܘܦܝܐX ܐܬܪܐ ܚܪܒܐ ܇ ܐܢܬ ܟܕ ܫ̣ܒܩܬ ܐܓܪܬܐ̈ ܘܡ̣ܠܟܐ̈ ܕܓܘܐ ܕܡܝܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܇ ܐܡ̇ܪ
EliaNis:Chron ܕܬܕܥ ܐܬܘܬܗ ܆ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܠܒܘܟ ܃ ܐܢܬ ܡܢ ܪܚܐ̈ ܡܫܡܠܝܐ̈ ܕܡܢ ܪܫ ܫܢܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܪܚܐ ܕܨܒ̇ܐ
HistChurchEast ܕܬܥܩܒ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܠܘܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܥܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܆ ܕܐܝܟܢ ܐܢܬ X ܝ . XX - . ܚܝܥܝ ܟܝܢܗ ܕܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܢܗܘܐ . ܐ ܢ ܕܝܢX ܒ̇ܥܐ
SevAnt:Epist : ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܥܒܝ ܇ ܘܐܝܣܪܝܠ ܓܒܝܝ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܐܩ ܐܣܘ ܟܘܪܫ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ : ܕܡܛܠܬܗ̇ ܘܡܫܝܚܐX X - ܟܢܝܗ . ܠܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܟܚ
SevAnt:Epist ܠܡܠܩܢܘܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܆ ܕܡܦܘܚܝܬܐ ܐܢܬ ܡܬܒܝ̇ܪܝܐ ܆ ܘܠܐ ܩܕܡ ܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܡܬܓ̣ܒܠ . ܡܛܠ ܡܢܐ
AntiTriThWrit ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܢܬ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟ ܢܐ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܘܩܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܬܘܡ ܐܬܐܡܪܬ ܘܕܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܡܫܐܠ
AntiTriThWrit ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܒܢ ܠܡܨܥܬܐ ܇ ܒܕܡܘܬ ܟܠܒܐ̈ ܐܢܬ ܬܘܦܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܡܢܐ ܢܒ̇ܚ
AntiTriThWrit ܕܬܚܘܐ ܩܪܒܟ ܕܠܘܬ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܥܫ̇ܩ ܐܢܬ ܒܛܠܘܡܘܬܟ ܐܢܬ ܘ̇ܘܐ ܘܡܝܢ ܟܠܘܘܢ ܫܡܘܥܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܡܬ ܘܬܘܒ ܟܕ ܒܝ̇ܥܐ
AntiTriThWrit ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܛܠܘܡܘܬܟ . ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ
Cyr:ComLuke ܕܬܚܙܐ ܫܘܠܡܐ ܕܐܡܢܝܟ̣̈ ܂ ܫܡܥܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܙܪܥ̣ܬ ܣܪܝܩܐܝܬ̣ ܂ ܚ̇ܨܕ ܐܢܬ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܂ ܝܝ ܨ̇ܒܐ