simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܝ̣ܟ ⁷ܬܐܓ̣ܪܐ X ܚܟܝܡܐ . ܒܥ̣ܝܬ ܡ̣ܢܝ XXX2ܩX ܒܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܟܕ ⁰ܥܘܬܪܐ ܕܬܐܓ̣ܘܪܬܟ ܐܬ̇ܐ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܗܕܐ : ܥܠ ܢܝܫܐ ܕܡ̇ܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܢܬ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܣ̣ܡ ܫܬܐܣܬܐ ܠܡܠܬܢ : ܐܦܢ ܠܐ ܫܐܠܬ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܡܝܪܐ ܠܡܗ̇ܘ̣ܐ . ܙܠ̣ ܙ̣̇ܒ̣ܢ ܟܠܡܕܡ ⁰³ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܡܙܝ̣ܥ ܒܗ . ⁰¹ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢ ⁰²ܨܒ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܦ̣ܠܚ ܙܕܝܩܘܬܐX : ܦܫ̣ܝܩ ⁰ܠܟ . ܦ ܒܥܠܡܐ . ܟܕ ܡܥܗܕ Xܗ̇ ܐܢܬ ⁴ܘܡܪܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ . ܘܐܝܬ ܠܟ ܒܚܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܐܢ ܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܥ̣ܪܩ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܇ ܕܒܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪܝܢ X 8 ܗܘܘXX¹⁰ . ¹ܘܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܬ̇ܕܒܪ ܒܗ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܗ . ܩ̇ܘܐ ܗܟܝܠ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܥܠܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܠܐ ܬܫܒܩ̣ܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ : ܘܬܐܙ̇ܠ ܐܢܬ . ¹⁰ܒܗܠܝܢ ¹⁷ ܗܟܝܠ ¹⁸ܐܬܕܡ̇ܐX . ¹ܘܦܠ̣ܘܚ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܦ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܐܢܬ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ²¹ܕܬܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ . ܘܗܫܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܥܠܡܐ ܘܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܙܕܝܩܘܬܐ XX79ܙX ܐܝܟ ܕܦܠܚ̣ܘ ܟܐܢܐ̈ ܐܢܬ ܐ ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ ²⁷ܕܡܪܢ ܀ ²X⁸ܘܐܝ̇ܕܐ Xܦܫܝ̣ܩܐ ܠܟ : ܕܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܙܕܝܩܘܬܐ XX79ܙX ܐܝܟ ܕܦܠܚ̣ܘ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܐܘ̇ ܐܢܬ ܀ ²X⁸ܘܐܝ̇ܕܐ Xܦܫܝ̣ܩܐ ܠܟ : ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܘܦ̇ܠܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ -- XXXܢ̇X XX . 4 1ܙXXXXXܩܢܩXXX -- ܐܢܬ XX79ܙX ܐܝܟ ܕܦܠܚ̣ܘ ܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ . ܐܘ̇ ܕܡ̇ܫܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܐܢܬ Xܡܝܢܢ ܝ ܒܢܝX ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܘܠܢܦܫܟ : ܘܚܫ̣ܘܒ ܐܢܬ ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ̇ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܟ̇ ܦ̣̇ܩܕܟ ܥܠܗܕܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܕܡ̣̇ܢܘ ܐܢܬ ܐܘܢܝܗ̇̈ ܢܦܩܬܗ̇̈ ܕܗܕܐ ܐܘܪܚܐ . ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܡܫ̇ܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ : ܘܥܒܕܝܗ̇̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܠܐ ܐ . . ܢܬ : ܐܢܬ : ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫ̇ܪܝ ܘܠܐ ܫ̣̇ܠܡܘX ܀ ²⁸ 14ܘܐܢ ܢ̇ܦܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܪܡܝܐ ܢܒܝܐ . ܕܠܝ̣ܛ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܢܥܒ̣ܕ ܐܢܬ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܠܐ ܐ . . ܢܬ : ܠܘܛܬܐ ܡܩ̣̇ܒܠ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܐܝܟ . ܢܐܪܬܘܢ ܚܩܠܬܟ ܘܢܟܣܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܬܡ̣ܠܝ ܠܒܗ ܐܢܬ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ̈ ܘܛܘܗܡܟ . ܕܡ̇ܣܟܝܢ ܠܗܕܐ ܕܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܡܚܪܪܝ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܦܩܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܢܦ̣ܝܩܝ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫ̣ܟܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܠܘ ܐܢܬ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ