simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܗ : ܒܫܪܪܐ . ܘܟܕ ܟܬܒܐ̈ ܡܟܪܙܝܢ ܘܡܘܬܐ ܝ ܕܐܡܪܬ ܐܢܬ ܗܕܐ ܟܬܪ ܪܘܚܢܐ· ܘܘܝ X ܝ X X i X XXX X X X X ܒܣܪܐ ܘܘܐ : ܟܬܒܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܐܡܪ ܝܬ ܕܡܕܪ X ܫܪܝܪ : ܟܕ ܚܢܢ ܕ : - ܘܥܠܝܟ ܐܝܬܘܘܝ ܐܢܬ oXoX ܡܕܪܟܝܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܀ ܝܕܥܢ̈ ܗܕ ܚܘܕ ܟ ܕ ܕܥ ܝ̇ܝ
PhiloxMab:TenMem ܩܒܠ ܢܦܫܟ ܐܡܪܬ . ܘܠܡܠܝܟ̇̈ ܫܪܝܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܥܒܝܕܬ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܡܬܚܙܐ ܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܚ̇ܝܪܝܢ ²ܕܐܝܟܢܐ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܢ : ܕܠܐ ܢܕܪܘܫ ܘܠܐ ܢܥ̇ܩܒ ܆ ܟܕ ܟܠܗ̇ ܡܠܬܟ ܕܪܫܐ ܦܘܩܩܐ ܐܢܬ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܟܕ ܡܬܟ̇ܬܫܐ ܡܠܬܟ ܥܡ ܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ . ܡܟ̇ܘܢ
PhiloxMab:TenMem : ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܦ ܒܠܥܕ ܡܠܝܟ̈ ܐ . . ܢܘܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܠܒܫܬܗ ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ ܡ̇ܛܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܓܝܪ ܗܘܝܬ ܬܠܡܝܕܐܕܝܠܗܘܢ : ܘܐܬܢܓܕܬ ܒܝܢܗܘܢ ܒܐܣܟܡܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܚܬܪ : ܘܬܣܒܪ ܠܟ ܕܗܢܘܢ ܕܡܫ̇ܒܚܝܢ ܬ . ܠܡܝܕܐ̈ ܗܘܘ ܠܟ .
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܪ ܪܥܝܢܐ XXX X20 . ܘ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܐܢܬ X XXX 19ܙ ܝ X ܓܝܪ ܕܦܝܠܘܣܘܦܐ ܆ ܒܟܠܗܘܢ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܚܢܦܐ
PhiloxMab:TenMem ܘ . . ܡܬ̇ܠܐ ܐܢܬ ܩܕܠܟ : ܘܡܚ̇ܘܝܬ ܢܦܫܟ ܒܐܣܟܡܐ ܫ . . ܐ ܇ ܐܢܬ ܇ ܒܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܬܫܟܚ ܐܦܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ . ܘܝܘܡܢ ܡܡܬܚ
PhiloxMab:TenMem ܬܘܒ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܦܠܝܓܝܢ ܠܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܝܢ̈ ܆ ܘܦܪܫܬ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܡܒܛܠܢ̈ ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܠܗ ܪܙܐ¹² . ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܪܫܐ ܇ ܘܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܠܝ . . ܚ̇ܘܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ : XX X19 ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܫܩܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܠܝ . . ܚ̇ܘܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܢܬ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܦܪܨܘܦܐ ܕܕܪܫܐ ܇ ܘܬ̇ܒܥ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ ܐܢܬ ܕܒܪܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦ̇ܫܩ
PhiloxMab:TenMem ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܗܢܝܢ ܐ̇ܡܪܢ̈ ܡ̇ܠܦ ܢܬ ܠܢ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ
PhiloxMab:TenMem ܒܚܘܫܒܐ̈ . ܡܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢ̇ܩܝܦ ܩܢܘܡܐ : ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܐ ܠܩܢܘܡܐ . ܡܗܦܟ
PhiloxMab:TenMem ܐ . . ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ ܕܠܐ ܡܬܬ̇ܒܥܝܢ . ܘܒܬܪ ܗܠ܏ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ . ܡܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܕܗܟܢܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܘܬ̇ܒܥ
PhiloxMab:TenMem . ܗܐ ܓܝܕ̇ ܕܢܚܬ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܢܬ ܆ ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ . ܐܫܒܘܩ ܢܝܢ̈ : ܘܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܐܣܝܘܬܐ . ܡܢܘ ܗܘܐ ܡܫܟܚܢܗ̇ ܆ ܠܘ ܚܢܦܐ̈ ܣܓܕܝ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ ܠܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܕܒܛܠܘ . ܡܫܬܒܗܪ ܢܬ ܓܝܪ ܕܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܘܠܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܒܟ . ܘܐܢ ܐܘܓܪܬ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥܬ ܆ ܡ . ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܡܪܢܐ ܕܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܀ 20ܐܢ ܒܫܡܝܐ ܗܟܝܠ ܘܐܢ ܒܐܪܥܐ ܘܐܢ ܒܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܐܢܬ ܚܙܬܟ . ܘܟܕ ܚ̇ܝܪܬ : ܐܣܒܪܬ ܕܠܢ ܚ̇ܙܝܬ . ܘܥܠܝܢ ܡܡ̇ܠܠ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܘ ܕܬܬܩܪܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ⁵⁷ . ܐܠܦ ܠܢ ܡܕܝܢ ܡܢܘ ܗܘ ܗܢܐ ܐܢܬ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܚܣܘX ܒܢ . ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܐܠܦ ܡܢܟ . ܗܐ ܓܝܪ ܪܚ̇ܡ