simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܚܟܡܬܐ̈ : ܕܡܕܝܩܢ̈ ܡܢ ܩܪܝܢܘܗܝ̈ . ܘܡܢܗ ܚܙܝܬ ܟܣܝܬܐ̈ : ܐܢܬ ܡܦܛܡ ܒܛܥܘܡܘܗܝ̈ : ܕܣܓܝ ܚܠܝܡܝܢ ܐܒܒܢܘܗܝ̈ ܀ ܒܗ ܡܫܟܚ
IsaacAnt:memHom . ܨܒܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܡܪܝܪ : ܘܗܘ ܡܥܡܩ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܀ ܠܥܝܢܐ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܐܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܠܘ ܝܘܠܦܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܡܛܥܐ ܐܟܡܐ ܕܣܒܪ
IsaacAnt:memHom . ܗܠܝܢ ܓܪܡܐ̈ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܕܗܘ ܥܬܝܪܐ ܘܚܛܘܦܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܦܝܘ ܐܢܘܢ ܀ ܕܒܫܢܝܐ̈ ܩܫܝܫܝܢ̈ ܚܢܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܗܪܟܐ ܀ ܘܐܡܪ ܠܝ ܠܡܢ ܩܪܝܬ ܠܝ : ܡܣܟܢܐ ܐܘ ܚܕܘܪܐ . ܠܐ ܝܕܝܥ ܐܢܬ : ܘܫܪܝܬ ܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗ . ܐܘ ܡܣܟܢܐ ܐܡܪ ܠܝ : ܐܝܟܢܐ ܥܒܝܕ
IsaacAnt:memHom ܀ ܟܣܐ ܕܡܝܐ̈ ܠܐ ܛܠܡ : ܘܐܝܟܢ ܛܠܡ ܦܘܪܥܢܟ . ‏ ‏ ܫܡܘܢܐ ܟܬܒ ܐܢܬ ܙܪܥܟ ܚܕ ܒܡܐܐ . ‏ ‏ܐܘܙܦ ܡܢܟ ܠܐܠܗܐ : ܘܟܟܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܢܣܒ
IsaacAnt:memHom ܒܡܨܥܬܗ . ܦܪܚܬܐ ܦܚܬ ܡܢܗ̇ : ܘܐܢܬ ܗܐ ܨܐܕܘܗܝ ܩܪܒ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ : ܘܪܥܝܢܟ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ ܀ ܚܝܘܬܐ̈ ܥܪܩ ܡܢ ܫܝܢܐ : ܘܐܢܬ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom . ܘܐܢ ܦܠܛܬ ܪܓܠܟ ܩܠܝܠ : ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܟܠܗ ܥܡܠܟ ܀ ܩܛܝܢ ܗܘ ܐܢܬ ܠܕܡܟ ܡܢܟ ܀ ܠܐ ܬܣܒ ܡܕܡ ܥܡܟ : ܕܒܐܘܪܚܐ ܐܠܝܨܬܐ ܥܒܪ
IsaacAnt:memHom . ܪܓܠܐ ܐܝܢܐ ܕܚܐܨ : ܨܪܐ ܘܥܒܪ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܀ ܘܡܚܫܒܬܐ ܐܝܕܐ ܐܢܬ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܀ ܗܐ ܪܚܝܡܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ : ܦܣܥ ܘܥܒܪ ܐܢ ܡܫܪ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܐܘܪܚܐ : ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܡܪܕܝܬܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܣܥܪܬ ܨܒܝܢܗ̇ : ܐܢܬ ܀ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܣܥܪ : ܢܝܚܐ ܕܐܝܕܐ ܕܫܕܪܬܗ . ܠܐ ܬܗܦܘܟ
IsaacAnt:memHom ܪܚܡ ܠܟ : ܘܐܢܗܘ ܕܪܡ ܐܢܬ ܣܢܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܡܣܟܢ ܐܢܬ ܪܚܡ ܠܟ : ܐܢܬ ܒܟ ܀ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܐܓܘܢܟ : ܘܚܙܐ ܚܪܬܟ ܕܐܝܟܢ ܗܝ . ܐܢ ܡܟܝܟ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܢܡܘܣܘܗܝ̈ . ‏ ܐܝܢܐ ܕܗܝܡܢ ܡܘܠܟܢܐ̈ : ܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ‏ܠܗ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܕܓܠܬܝܗܝ ܥܠ ܡܢ : ܡܡܣܪ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܡܢܐ : ܡܬܝܩܪܬ ܡܛܠܬܗ . ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ : ܠܒܫ ܚܫܗ ܐܢܬ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܚܫܗ ܕܒܪܐ : ܠܡܢ ܒܥܐ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܥܡܠܐ : ܐܝܟܢ ܚܫܝܒ ܐܢܬ ܦܠܚܐ ܀ ܘܐܢ ܢܘܟܪܝ ܐܢܬ ܠܥܒܕܐ : ܐܢܬ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܟܐܢܘܬܐ : ܠܡܢܐ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܚܠܝܛܬ ܥܡ ܥܡܠܐ̈ . ܐܢ ܕܓܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܫܬܐ : ܠܡܢ ܡܛܥܐ
IsaacAnt:memHom . ܐܢ ܙܝܙܢܐ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐ : ܒܝܬ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܦܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܘܫܬܐ ܡܢܟ ܀ ܐܢ ܝܥܪܐ ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܟ : ܒܓܘ ܟܪܡܐ ܡܢ ܩܐܡ
IsaacAnt:memHom ܚܬܝܬܐ : ܒܝܬ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܦܐܪܐ̈ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܐܢ ܝܥܪܐ ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܟ : ܒܓܘ ܟܪܡܐ ܡܢ ܩܐܡ ܐܢܬ . ܐܢ ܙܝܙܢܐ
IsaacAnt:memHom ܘܚܠܡܬܐ : ܪܘܓܙܐ ܡܠܚܐ ܗܘܐ ܠܟ ܀ ܐܢ ܛܥܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܝܟ : ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܐܝܬܝܟ : ܥܠܠܬܟ ܟܠܗ̇ ܓܗܢܐ ܗܝ . ܘܐܢ ܦܟܝܗܐ
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ : ܒܝܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܟܬܒ ܠܟ ܀ ܘܐܢ‏ ܙܒܢܬܝܗܝ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܘܐܢ ܥܪܩܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܚܒܘܫܝܐ ܘܕܝܢܐ ܡܢܘܠ ܠܟ . ܐܢ ܥܒܕܐ
IsaacAnt:memHom : ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܐܪܓܙܬܝܗܝ . ܝܕܝܥ ܥܡܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܡܢ ܥܡܠܐ ܐܢܬ ܩܢܐ ܐܢܬ : ܡܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܘܒܕܬܝܗܝ ܀ ܘܐܢ ܠܕܓܠܐ ܦܠܚ
IsaacAnt:memHom ܚܟܝܡܐ : ܘܝܕܥܬ ܫܪܒܐ̈ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣ ܀ ܚܙܝ ܝܡܐ ܐܝܟܢ ܐܬܐ : ܐܢܬ ( ܕܒܪܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܚܘܪܒܐ : ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܕܫܐܦ ܒܐܪܥܐ . ܐܢ ܡܠܚܐ