simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܠܝ ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗ . X ܐܢܬ ܬܟܘܡ ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ X ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ XX2
Elia:epLeonḤar ܫܦܝܪܡܦܣܐܢܬ : ܥܗܝܕܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦܩܕܡܝܟ ܒ̇ܚܢܬ XX3ܚܕܐ ܐܢܬ : ܘܗܫܐ ܬܡܢ ܫܟܝܚܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܬܐܠܦ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܘܐܦ
Elia:epLeonḤar ܐܘ ܛܪܩܐ ܇ ܡܪܟܒܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܪܟܒܘܬܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܐܢܬ ܝܕܝܥܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ ܥܠ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥ̇ܒܪ . . ܐܝܟܢ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܠܐ ܡܪܟܒܘܬܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܒܝܕ ܪܗܛܗܘܢ X ܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܥ̇ܒܪ . . ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܩܐ ܇ ܡܪܟܒܐ ܝܗܒ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ . ܟܬ̣ܒ ܓܝܪ X ܩܘܪܝܠܘܣ X ܫܠܝ ܡܢ ܐܢܬ ܬܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܘܕܐ
Elia:epLeonḤar ܠܗܘܢ ܠܚܕܝܘܬܐ X ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ . ܐܢܬ Xܘܬܘܒ X ܒܦܪܘܩܐ ܕܝܢ XX XX ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܟܕ ܡܩܪܒ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ X ܟܬܒ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ X ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܘܕܐ
Elia:epLeonḤar ܠܗܘܢ ܠܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܗܫܐܐܬܬܝܬܝ ܐܝܬܝ ܩܘܪܝܠܘܣ X ܕܟܕ ܡܩܪܒ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ Xܘܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܬܪ ܐܢܬ ܀ ܘܟܕ ܐ̣ܡܪ ܗܕܐ ܐܠܘܬ ܠܥ̣ܠܬܐ X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܡ ܡܘܕܐ
Elia:epLeonḤar . ܐܝܟ ܗ̇ ܕܗܫܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕ : ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܝܢ ܣܟ ܕܢܫܬ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܚܠܘܛ ܘܫܘܥܒܕ ܕܡܫܥܒܕ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܐ ܠܐܒܐ . ܡܢܐ ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܗ ܐܬܚܫܒ . ܕܐܟܡܐ ܕܠܘܛܬܐ ܫ̇ܡܥ ܡܛܠܬܝ : ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܕܡܛܠ ܐܢܫ ܠܣܛܝܐ ܐ ܣܩܘܒܠܝ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕ
Elia:epLeonḤar ܠܗ ܆ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܥ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܢ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܟܬ̣ܒ Xܩܘܪܝܠܘܣ X ܡܕܝܢ ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܗ
Elia:epLeonḤar ܠܝ . ܘܐܢ ܡܠܬܐ ܬܐܡܪ ܆ ܘܬܫܬܘܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܘܐܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܥ
Elia:epLeonḤar Xܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܗܟܢܐ X ܟܕ ܓܝܪ ܣܝܡ ܘܡܝܬܝ ܠܢ ܠܡܨܥܬܐ ܐܢܬ ܆ ܘܬܫܬܘܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܗ̣ܘܐ ܡܘܕܥ
Elia:epLeonḤar ܐܝܟܢܐ ܐܫܬܐܠ ܡܠܦܢܐ ܘܐܣܠܝ ܘܦܣ̣ܩ ܆ ܕܐܦܢ ܘܡܢ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܚܕ ܒܡܘܙܓܐ X ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܠܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘ ܓܕܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܆ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܘܠܘ ܓܕܫܐ . ܠܟ ܕܝܢ ܕܫܐܠܬ ܗ . X ܬܒܥܝܢܢ ܆ ܐܘܣܝܐ ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܕܒܣܪܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܟܝܢܐ ܗܘ ܡܢ ܐܢܢܩܐ Xܘܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ X ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ
Elia:epLeonḤar ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫܬܐܠ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܐܢܢܩܐ Xܘܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ X ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ ܐܢܬ ܕܒܣܪܐ ܨܒܐ
Elia:epLeonḤar . ܐ̇X ܒܣܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫܬܐܠ
Elia:epLeonḤar ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠ̣ܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗܕ ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܬܟܘ X ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ