simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܫܦܝܪ ܠܐܠܗܐ ܃ ܘܐܬܝܕܥ̣ܬ ܫܦܝܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܘܝܗܒ ܠ̣ܟ ܐܚܐ ܐܢܬ ܃ ܘܥܡ ܫܐܕܐ̈ ܫܘܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܂ ܕܝܕܥ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܐܢܐ ܠܡ ܟܬܒܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܒ̇ܕܬ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܫܡܗ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܦܚܐ ܕܣܛܢܐ ܕܐܣܬ ܂ ܩܒܠ ܠܟ ܂ ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ
IšoAdiab:Epist ܃ ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܝ ܘܡܦܝܛ ܐܢܬ ܥܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܒܥܡܛܢܐ ܕܠܐ ܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܃ ܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܟܒܪ ܘܡ̇ܗܡܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܡܚܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܪܢܝܩܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܝܠܝܕܘܬܐ ܂ ܂ ܝ̈ ܂ X ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܝܪ ܂ ܥ
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܐܬܪܐܙ ܟܦܘܪܝܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܘܡܠܝܐ ܩܢܝܐ ܒܫܡܗܐ̈ ܘܒܐܣܟܡܐ̈ ܂ ܝ̇ܕܥ
BarḤadbš:FoundSch ܠܒܝܬ ܐܠܗܐ : ܘܩܪܘܒ ܠܡܫܡܥ : ܛܒ ܡܝ̣ܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܣܟܠܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܦ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܝܠܘܦܐ : ܕܛܪ ܪܓܠܟ ܡܐ ܕܐܙ̇ܠ
SevAnt:madHym ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ . ܡܛܠ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܝܝ̣ܝ̈ X - X ܝ . - ܝܝܝܝX X . ܕܟܬܒܐ ܇ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܡܫܟܚ
SevAnt:madHym ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܘX ܬܐܙܠ ܆ ܒܕܡܘܬ ܓܝܓܐ ܐܝ̇ܕ ܐ ܕܠܬܚܬ ܒܚܐXܝܐ ܐܢܬ ܓ̣̇ܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܐܕܡ : ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐX
JnRufus:Pleroph ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ . ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܒܥܝܕܒܒܐ : ܐܢ ܗܘ ²ܕܡܫܬܒܩ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܡܢܗ . ܕܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܬܡܢ ܡܫܬܓܫ ܐܢܬ ܘܡܬܛܦܝܣ . ܐܘ ܥܬܝܕ
JnRufus:Pleroph . ܘXܘܟܢܐ ܐܬܬܙܝܥ ܘܩܡ ܕ̇ܕܐ . ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܢܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܡܬܥܒܪܐ . ܘܐܢܬ ܐܝܩܪܟ ²ܘܫܠܝܟ ܒ̇ܥܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܂ ܘܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܫܐ ܡܚܒܠܬܐ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܂ ܥܛܝܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܬܡ̣ܝܗܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܕܚܠܬܐ ܕܐܝ̇ܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܃ ܐܦ ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܡܕܝܪ ܐܢܬ ܃ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܗܝܢ ܡܡܪܚ
SevAnt:CathHom . ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܬܫ̇ܐܠ ܇ ܕܟܕ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܡܠܝܐ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
EliaNis:Chron ܕܬܕܥ ܒܟܡܐ ܒܐ̇ܕܪ ܐܘ ܒܢܝܣܢ ܡܬܟܝܢܐ ܩܝܡܬܐ ܃ ܐܘܣܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܬܟܝܢ ܐܪܒܥܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܠܟ ̤ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
HistChurchEast . ܐܢ ܕܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܫܬܡ̣ܥ ܐܢܪ ܆ ܪܓܠܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܚܘܒܗ ܠܘܬܟ ܐܝܟ ܐܒܐ . ܘܐܢ ܫܡ̇ܥ ܠܟ ܆ ܐܬܝܕܥܬ ܕܒܫܪܪܐ ܒܪܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܦܣ̣ܩ ܕܝܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܬܡܗܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܫܠܝܡܘܢ ܝܝ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܫܟܚ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡ ܦܨܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܥܪܘܒܬܐ ܃ ܐܢܬ ܚܡܪܐ ܘܥܝܠܐ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܝܘܡܐ ܚܕܒܫܒܐ ܂ ܕܟܕ ܡܢ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܒܠ ܀ XܝXܝX XܝܫXܝX· ܃ · ܐܡܬܝ ܗܘ̣ܐ ܣܘܒܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܢܬ ܠܝܦܗ ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܘܢ ܠܟܠ ܕܪܚ̇ܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܕܒܚܐ ܕܡܬܩܕܫ ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܝܫ ܡ̣ܢ ܩXܡܝܐ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ Xܩܒܠ ܟܪܝܛܘܢܝܐ XܟܗܢܘXܐ ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܘܒܩܘܕܫܐ X ܡܫܡܠܐ
SevAnt:Epist ܠܒܪ ܆ ܬܚܦܘܪ ܒܗ̣̇ ܘܬܗܦܘܟ ܬܟܣܐ ܒܗ̇ ܠܦܘܪܣܝܟ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܬܡܝܢ ܠܒܪ . ܘܣܟܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܒܚܨܝܟ̈ . ܘܬܗܘܐ ܟܕ ܝܬ̇ܒ