simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܩܐ̈ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ X ܠܡ̣ܦܪܩ . ܐܢ ܚܕ ܐܡ̇ܪX ܐܢܬ̇ ܘܡܬܪܥܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ XX X X X ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ- ܣܪܝܩܐ ܆ ܠܗܠ ܓܝܪ ܆ ܒܡܨܪܝܝܢ ܐܢܬ ܡܬܚ̇ܡܨ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܣܝܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡ̇ܬܩܢ ܠܗܘܢ ܠܣܡ . . . ܡܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ̇ ܟܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܪܝܗܘܢ ܗܘܘ̇ ܒܪܒ̇ܘܬܐ ܐܢܬ ܕܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܟܠ ܓܢܣ ܀ ܢ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܐ ܩܫܝܐ ܇ ܘܗܕܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܦ̇ܩܕ . ܐܪܐ ܐܢܬ ܕܬܥܪܘܩ ܒܝܕ ܥ̣ܝܠܬܐ̈ ܥ̣ܒܕܢܐܝܬ ܡܢ ܨܘܡܐ ܡܬ̣ܚܪܐ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܟܕ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܠܝ ܡܚܕܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܐܦ ܒܒܪܗ ܐܢܬ ܕܟܬܒ ܀ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܟܒܪ ܬܐܡܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܦ̇ܩܕ
SevAnt:CathHom ܕܟܕ ܐ̇ܡܪܬ ܒܚܕ ܐܠܗܐ : ܢܩܝܦܐܝܬ̇ ܐ̇ܘܣܩܬ X ܐܦ ܐܒܐ : ܐܢܬ ܠܝ ܡܚܕܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܐܦ ܒܒܪܗ ܝܚܝ̣ܝܐ . ܐܝܛܐ . ܠܐ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom : ܬܡܪܚ ܬܘܒ ܕܠܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܪܐ ܗ̇ܝ XܝX · ܕܡܥ̇ܠܝܐ ܡܢ ܟܠ : ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܫ̣̇ܘܐ ܠܗ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܀ ܐܪܐ ܗܟܝܠ̇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom X ܠܡ̣ܥܠܘ ܕܡ̣ܝܘ̇ܬܐ . ܗ̇ܘ̣ ܠܐ . ̣ ܓܘܫܡܢܐܝܬ̇ ܠܐ̣̣ ܐܢܬ ܚܕܕܐ̈ : ܒܗܠܝܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܠܐ ܪܕܝܐܝܬ ܨ̇ ܒܐ
SevAnt:CathHom ܡܠܝܐ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒ̣ܨܝܪ ܫܟܝܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܫ̇ܐܠ ܇ ܕܟܕ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ
SevAnt:CathHom ܐ̣ ܥܝܝ-ܢܬ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܟ ܠܝܡܐ . ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ̣ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬ̣ܚܙܝܢ ܇ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܡܡ̇ܠܠܝܢ .
SevAnt:CathHom ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ ܆ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐ̇ܩܕܘܡ ܐ̇ ܚܘܐ ܠܟ . ܘܗܕܐ̇ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܡܢ ܐܒܐ ܇ ܕܡ̣̇ܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܪܪܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ . ܬܚܙܐ ܨ̇ܒܐ
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܘܝܢ ܗ̣ܘܬ ܗ̣ܝ - Xܝ XXܚܕܝܘܬܐ X ܬܐܡܪ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܠܗ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡ̇ܝܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܟܕ ܫ̇ܪܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܐ . ܠܨ ܐܢܬ ܘܕ̇ܒܪ ·ܒܩܛܝܪܐ . ܕܗ̣ܓܓܐ ܕ̇ܓܠܐ ܬ̇ܣܩ ܐܢܬ ܇ ܝ . ܕܡܬܟܪܙܐ ܘܡܣܬܗܕܐ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܡ̣ܪܦܐ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܬ ܠܩ̣ܝܡܬܐ ܒ̣ܣܪܐ ܕܝܠܢ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܐܢܬ ܇ ܡܛܠ ܕܡܒ̇ܣܪ ܗܘܐ ܕܝܠܢX ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘ- ܒܪܢܫܐ ܡܬ̇ܦܠܓ
SevAnt:CathHom ܠܩ̣ܝܡܬܐ ܒ̣ܣܪܐ ܕܝܠܢ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܝܠܢX ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘ- ܒܪܢܫܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܗ̇ܝܡܢ
SevAnt:CathHom ܘܟܝܠ̇ ܟܕ ܚ̇ܒܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ : ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܘܡܗ̇ܪܗܪ ܐܢܬ ܥܬܝܩܬܐ ܇ ܘܠܐ ܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܥ̇ܪܩܢ̈ ܠܘܬ ܡܪܒܪܐ ܀
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ : ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܘܡܗ̇ܪܗܪ ܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ : ܘܐ̇ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܥ̇ܪܩܢ̈ ܠܘܬ ܡܪܒܪܐ ܀ ܐܢܬ ܘܟܝܠ̇ ܟܕ ܚ̇ܒܫ
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ ܕܢܣ̣ܒܟܢ̈ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܡܦ̇ܪܣܐ ܐܢܬ̇ ܘܓ̇ܠܐ ܐܢܬ : ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܘܡܗ̇ܪܗܪ ܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ : ܘܐ̇ ܠܨ
SevAnt:CathHom ܪܝܫܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢ̣ܦܠܢܢ ܡܢܗ̇ . ܟܕ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ ܆ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܆ ܡܦ̇ܪܣܐ ܐܢܬ̇ ܘܓ̇ܠܐ ܠܚ̣ܛܝܬܐ ܕ ܓܢܣܐ ܕܝܠܝX ܆ ܘܡ̇ܥܗܕ