simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܒܬܝܒܘܬܟ ܇ ܕܟܪܝܐ ܠܗ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܥܝܩܬ ܠܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܗ ܠܐܒܐ ܗ̇ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܢܦܫܬܢ . ܡܚܕܐ
Sahd:memSolitar . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ ܡ̣ܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܆ ܠܟܠܢܫ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ ܐܢܬ . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܙܪܥ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܗܘ ܚܨܕ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ
Sahd:memSolitar ܒܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܟܠܢ ܚܝܝܢ̈ ܆ ܐܬܚܕܬ ܒܪܘܚܐ ܐܢܬ ܙܢܝܘܬܐ . ܛܢܦܘܬܐ . ܘܟܐܒܐ̈ . ܘܪܓܬܐ ܒܝܫܬܐ . ܘܟܕ ܡܬܚܝܠ
Sahd:memSolitar ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܚܕ ܦܓܪ ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ . XX ܐܢܬ ܕܗܐ XܝXXXX . Xܐܝܬܝܟ ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܚܕ ܦܓܪ ܒܢܩܦܟ ܕܠܘܬܗ̇ .
Sahd:memSolitar XX ܘܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ . ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܚܒܝܒ ܠܟ ܠܡܗܘܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܘ ܢܚܣܪ . [165]ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܓܒܝܐ ܠܟ . ܠܐܝܠܝܢ ܡܩܠܣ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܇ ܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܨܒܬܝܢ ܐܢܬ ܫܒܝܚܐ ܇ ܘܒܛܒܬܐ̈ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܬܬܒܣܡ ܇ ܟܕ ܡܩ̇ܪܒ
Sahd:memSolitar . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ . ܕܐܝܬܝܗܘX ܐܢܬ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ ܐܢܬ . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ
Sahd:memSolitar ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܠܢܫ . [4]ܐܝܟ ܚܕ ܕܝܢ ܥܡ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܆ ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܕܢܫܕܪ ܠܟ ܥܘܕܪܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܒܥܝܝܩܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܪܛܘܢܝܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ
Sahd:memSolitar . ܗ̣ܘܐ ܢܘܚ ܬܡܝܡܐ ܘܙܕܝܩܐ ܒܕܪܗ ܆ ܘܠܐ ܐܟܝܗ ܡܕܡ ܕܪܐ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܘܙܒܢܐ ܆ ܐ̇ܬܒܩܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ²⁰ ܐܟܡܐ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܡܬܚܣܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܦ ܚܣܕܐ . ܕܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܟ ܗܕܐ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܦܪ
Sahd:memSolitar ܟܠܗ̇ ܨܢܝܥܘܬܗ . ܠܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ XX ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܐܢܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡ̇ܕܥ ܗܕܐ ܆ ܐܬ̇ܒܩܐ ܫܦܝܪ ܒܩܪܒܗ ܆ ܘܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܫܠܝܛ ܗܘܝܬ ܥܠ ܢܦܫܟ . ܘܐܢ ܢܣ̇ܒ ܗܘܝܬ ܠܟ ܐܢܬܬܐ̣ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܚܒܠ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܡܐ ܗܘܝܬ̣
Sahd:memSolitar ܠܗܘܢ ܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ
Sahd:memSolitar ܕܗܝܟܠܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̇ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥ̇ܡܪܐ ܒܟ ܆ ܘܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܇ ܒܪܓܬܐ Xܢ ܡܣܠܝܬܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . [X8]ܠܐ ܝܕܥ̇
Sahd:memSolitar ܕܬܙܟܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܚܡܣܢ ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܣܝܒܪ . ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܢܬ ܩܘܛܥܐ . ܘܒܠܥܕ ܥܡܠܐ ܘܫܚܩܐ ܘܨܠܘܬܐ ܘܣ̣ܒܪܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܘܕܢܨܝܚܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ ܆ ܬܐ ܗܟܝܠ ܐܚܘܐ ܠܟ ܘܠܗܠܝܢ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܚܘܝܢ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܨܒܐ
Sahd:memSolitar . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ X ܘܐܪܦܝܘ ܆ ܘܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ̣ ܐܟܘܬܗܘܢ . X ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ
Sahd:memSolitar ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܚܡܢܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ . ܘܐܦ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܡܬܛܦܝܣܢܘܬܗܘܢ ܕܗܪܟܐ . [X38]ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ