simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܆ ܘܐܫ̣ܬܝ ܘܪܘ̣ܙ ܢX ܠܒܗ ܒܪܚܡܬܟ ⁹ܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܥ̣ܠ ܐܢܬ ²⁹ . X⁸ܛܘܒܘܗܝ X 1ܠܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫ̣ܩܝܗ ܚ̣ܙܐ X⁰ܕܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܡܪܝܐ . ܘܡܐ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܛ̇ܒܐ ܕܐܫܬܘܚܕ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܆ ⁴¹ܡ̇ܫܡܥ ܐܢܬ ܦܐܪܗܣܝܐܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ ܇ ܕܡܟܝܠ ܡ̣ܢܘ ܣܒܪܝ ܐܠܐ ܐܢ
JnDalya:Epist . ܘܗܕܐ ܗܝ ܩܝܡܬܐ ܡܩܕܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ⁷⁶ܕܒܡܫܝܚܐ ܕܐ̣ܡܪ ܐܢܬ X ⁷ܟܠܫܥ ܡܙܕܗܝܢ . ⁷⁵ܘܐܢܬ ܠܟ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܝ̇ܗܒ
JnDalya:Epist ܕܗܕܐ ܒܐܡܝܢܘ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܐܢܬ ⁹ܐܝܟ ܕܠܪܚ̇ܡܗ : ¹⁰ܪܚܡܬܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܬܗ̣ܘܐ ܒܟ . ¹¹ܒ̇ܥܐ
JnDalya:Epist ܕܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܐܬܪܐ X : ¹ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ¹⁴ܕܒܐܠܗܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܢܬ ܬܫܬܠ̇ܗܒ ܒܢܦܫܟ : ܐܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܝ ¹ܪܚܡܬ ܥܠܡܐ . ¹¹ܪܓܝܓ
JnDalya:Epist ܒܫܘܘܕܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣܝܢܢ . ܡܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܒܣܘܪܕܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܚܙܐ . X⁸ܦܫܝܛܐ ܝܡܝܢܟ ܠܡܬܠ ܘܠܝܬ ܕܢ̇ܣܒ . ܡܓ̇ܪܓ
JnDalya:Epist ܒܣܘܪܕܐ̈ ܡܙܝܓܝ̈ ܒܪܚ̣ܡܐ̈ ܘܠܐ ܥ̇ܪܩܝܢܢ ܠܘܬܟ . ܐܠܗܢ ܐܢܬ . ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܫܘܘܕܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣܝܢܢ . ܡܕܚ̇ܠ
JnDalya:Epist ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ ܐܢܬ X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܐܢܬ ܚ̣ܙܝܬ ܆ ܠܗ̇ ⁶ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ
JnDalya:Epist X ܒܣܘܘܚܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܒܟ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܇ ܡܫ̇ܢܐ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ . ܐܢܬ ܕܒܢܦܫܟ ܪܦ̇ܬ ܕܠܐ ܫܠ̣ܝܐ ܡܥ̇ܦܩ ܐܢܬ ܇ ܘܣܘ̣ܘܚܗ̇ ⁷ܚ̇ܠܛ
JnDalya:Epist . ܘܠܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ¹⁴ܝ̣ܗܒ ܗܢܐ ¹⁴ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ X . ¹ܕܬ̣ܐܚܘܕ ܘܬ̣ܦܬܚ ܠܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ
JnDalya:Epist ܕܥܠ ܡܢܐ XX ܣ̣ܠܩ ܝX ܫܡܥܘܢ X ⁴ܠܐܓܪܐ ܕܢܨ̇ܠ̇ܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܐܢܬ X⁰ܐܦ ܠܡܬܠ . X⁰ܠܡ̣ܐܚܐ ⁴¹ܐܦ ܠܡ̇ܐܚܝܘ ܀ 4ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist X . ܠܐ ܬ ܡ̇ܠܠ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܢ̇ܣܝܬ . ܐܦ ¹⁰ܐ̇ܢܐ ܡ̇ܪܟܢ ܐܢܐ ܐܢܬ . --⁸ܢX XX : X ܫ̇ܘܐ XX-- ·ܩ ܠܐ ܬܐ̣ܡܪ ܗܠܝܢ ܕ ܠܐ ܝ ܡܦ̇ܣ
JnDalya:Epist ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ ܐܢܬ ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܐܢܬ ܘܐ̇ܡܪ X ܠܟ ܫܪܪܐ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܐ ܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ X ܥ̣ܢܐ
JnDalya:Epist ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܐܢܬ ܠܗܝ . ܟܕ ܥܡ ܥܠܡܝܐ̈ X ܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ
JnDalya:Epist ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܚܡ̇ܝ̈ ܐ ܠܗܐ ܒܪܚܡܬܐ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܥܠܡܝܐ ⁵ܚܫܝ̣ܒ ܐܢܬ ܠܐ ܠܗܐ . ܘܟܕ ܚܠܝ̣ܛ
JnDalya:Epist ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ ܐܢܬ 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ . ⁶ܗ̇ܢܘ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ
JnDalya:Epist 10ܘܕܡ̇ܐ ܠܐ ܠܗܐ . ⁶ܗ̇ܢܘ ܣܟܐ ܕܟܠ ܪ̈ ܗܛܝܢ ܀ 2ܩ̇ܕܫ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܟܠ : ܒܐ ܠܗܐ ܗ̇ܪܓ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܆ ܐ ܠܗܝܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܫܡܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܆ ܟܕ ܩ̇ܥܝܢ ܒܟ X ¹ܩܘ̇ܕܫ ܟܣܝܘܬܐ X ܐܢܬ ܕܗ̣ܘܝܬ ܝ ¹ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟ ܥܠܡ . ܐܡܬܝ ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܒܟ ܡܚܙܝܬ ܢܘܗܪܐ ܕܗ̇ܘ ܚ̇ܙܐ ܟܠ ܆ ܘܬܚ̣ܙܐ ܒܗ X ¹ܗܠܝܢ X ܐܢܬ ܟܣܝܘܬܐ X ¹ܒܛܘܟ̇ܣ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܐܡܬܝ ܟܝ X ܬܚ̣ܙܐ
JnDalya:Epist ܠܝ . ܘܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐ ܫ̇ܦܪܢ̈ ܠܟ . ܘܡܐܟܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܣܡܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܛ̇ܒܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܀ X ܐܢ ܐ̇ܟܬܘܒ ܠܟ ܪܡܬܐ̈ ܥ̇ܕܠ