simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܦܐܐ ܠܟ ܓܝܪ ܡܢܟܠ ܦܪܘܣ ܃ ܐܓܘܢܐ ܛܒܐ ܕܚܠܦ ܂ ܙ ܝ ܂ X ܂ X ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܆ ܥܒ̇ܕܐ ܕܦܐܐ ܠܟ ܡܫܡܠܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܕܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܠܡܗܘܐ ܃ ܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܛܦܝܣܬ ܠܡܦܣܘܬܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܗܫܐ ܂ ܝܪ ܂ ܥ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
MiaphysiteDocs ܘܒܟ ܢܬܒܕܪܘܢܓܠܠܝܟ̈ ܂ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܘܝܗ ܠܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܝܡܐ ܡܠܝܚܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܢܐܡܪ ܙܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܒܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܝܬ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܚܘܬܐ ܘܕܫܐܠܬ ܐܢܬ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܐܠܗܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܟܕ ܗܟܝܠ ܘܐܦ
SevAnt:madHym ܥܠ ܟܢܦܐ̈ . ܥܐ ܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡ̣ܥܒܕ ܚܝܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ . ܥܒ ܒ ܐܢܬ ܕ ܡ̣ܢܘ ܕܐܝܟ ܕܫ̇ܘܐ ܢܫܒܚ ܡܫܝܚܐ . ܥ ܗ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܗ̇ܠܟ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܩܣܙ ܓX ܣܗܕܐ̈ ܘܦܠ̣ܚܐ̈ ܝܝܠܬܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܣܗ ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝ̣ܡܬܐXX . ܩܣܘ ܒ ܟܕ
SevAnt:CathHom . ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ ܆ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫ̇ܪܝܐ . ܒܛܝܡܐ ܐܙܕ̣ܒܢܢ̇ ܐܢܬ ܡܪܬܝܐ ܗܘܬ ܠܝ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ ܆ ܫ̇ܢܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܘ-
BarḤadbš:Acts ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܥܕ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܐܢܬ ܕܡܦܫܩܢܟ ܟܡܐ ܪܟܫܐ̈ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܩ̇ܐܡ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:CathHom ܡܠܝܐ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒ̣ܨܝܪ ܫܟܝܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܫ̇ܐܠ ܇ ܕܟܕ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ
SevAnt:CathHom ܠܩ̣ܝܡܬܐ ܒ̣ܣܪܐ ܕܝܠܢ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܕܝܠܢX ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘ- ܒܪܢܫܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܗ̇ܝܡܢ
SevAnt:CathHom . ܒ̣̇ܚܢ ܐܢܝܢ ܠܘܩܕܡ ܆ ܘܠܐ ܡܛܝܒܐܝܬ ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡ̣ܚܝܠܘܬܟ ܬܦܘܩ ܆ ܐܦܠܐ ܬXܥܐX ܐܢܬ ܠܟ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܡ̇ܠ
HistChurchEast ܕܬܚܙܐ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܢ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܐܢܬ ܡܓܣ ܒܠܠܝܐ . ܐܬܐ ܐܢܫ ܒܐܣܟܡܐ ܕܐܣܘܬܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܨܒ̇ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܪܟܐ ܗܘ̣ ܟܗܢܐ ܝܗ̇ܒ ܚܘܣܝ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܐܡ̇ܪܐ ܓܝܪ ܥܘܢܝܬܐ ܐܢܬ ܗܢ̇ܘ ܦܓܪܝ ܕܥܠ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܚܙܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ . ܕܐܢܬ ܠܩܘܒܠܟ ܡܫ̇ܬܢܐ ܐܢܬ . ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܒܝܬ ܬܘܩܢܗ ܕܟܝܢܐ ܇ ܕܡܢܗ ܘܐܦ ܦܓܪܐ ܕܝܠܟ ܫ̣ܘܚ̇ . ܛܥܐ
SevAnt:Epist ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܬܒܩܐ . ܘܒܡܪܢܝܬܗܝܢ ܗܘܝ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܢܬ ܐܓܘܢܐܝܬ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܘܐܦܢ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܕܗ̣ܘ ܢܩܘܐ ܗܪܟܐ ܆
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܐܬܒܩܐ ܠܝ ܒܚܬܝܬܘܬܗ ܕܢܒܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܦܠܓܘ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܢܬ ܘܚܡܫܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܟ̣ܬܒ̣ ܗܟܢܐ .
SevAnt:Epist ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܀ ܟܕ ܠܝܘܠܝܢ ܘܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܒܪܗ ܐܢܬ ܠܐ ܪܓܡܝܢܢ ܠܚܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܘܪܦܐ . ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ . ܥܒܕ
AntiTriThWrit . ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܕܫܐܠܬ ܕܐܢ ܐ . ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܘܕܝܢܢ ܐܢܬ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܇ ܕܐܢܬ ܓܒܝܬ ܠܟ ܕܬܦܫܩ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ