simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܦܐܐ ܠܟ ܓܝܪ ܡܢܟܠ ܦܪܘܣ ܃ ܐܓܘܢܐ ܛܒܐ ܕܚܠܦ ܂ ܙ ܝ ܂ X ܂ X ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܆ ܥܒ̇ܕܐ ܕܦܐܐ ܠܟ ܡܫܡܠܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܕܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܠܡܗܘܐ ܃ ܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܛܦܝܣܬ ܠܡܦܣܘܬܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܗܫܐ ܂ ܝܪ ܂ ܥ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܫܬܡܫܐ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܃ ܘܠܐ ܕܠܦܠܢ ܘܠܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̇ܐ
SevAnt:madHym ܐܡ̣ܪܬ ܡܪܐ ܟܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܨܒ̇ܐX . ܪܨܘ ܓX ܕܠܐ ܢܛ̣ܥܐ ܠܡܥܒܕ ܐܢܬ . ܪܨܕ ܐ ܘܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠ̇ܡܘܕܝܘ ܠܟ ܘܝܡܢܘܬܐ XX . ܪܨܗ ܒ
SevAnt:madHym ܫܪܪܐ ܚܘ̣ܝܬ ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܫܘܠܝܐ ܩܐ ܐ XܠXܘܐ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܫ̇ܡܗ̣ܬ ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̣ܣܬܒܪ ܗܘܐ ܠܘXܠܝܢ ܓ̇ܘܕܦܐ ܆
SevAnt:madHym ܥܠܝܟ ܫܩ̣ܠܬ ܆ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܡܝܪܐ ܐܣ̣ܩܬX ܥXܝX . ܥܝܠ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܟ̇ܢ̣ܫܬ ܕܚܘܕܪܐ ܕܥܠܡܐ ܟܝ ܘܐܚ̣ܕ ܬ . . ܘܠXܠܝܢ ܟܕ
SevAnt:madHym ܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ : ²ܘܥܠ ܩܝܩܘܐ ܕ ܨܠܝܒܐ ܝXܝܪܐ X ܦ̣ܫܛܬ ܐܢܬ X X ܝܝܝ ܝܝܚ ܚ . ܢ· ܥ - ܗ - ܕ - ܝܝ ܚ . ܝ̇ܚ · ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܗܠܟ
JnRufus:Pleroph . ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬXܦܝܣ ܕܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܫܡ ܠܝܘܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܘ . ¹̈ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܘܬܦ
JnRufus:Pleroph ܥܡ ܟܦܘܪܐ̈ : ܘܒܥܝ̇ܬ ܕܗܪܟܐ ܬܥܡ̣ܪ̈ ܠܐ ܡܛܠܬܝ ܬܥܒ̣ܪ ܥܠ ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܪܬܘܕܘܟܣܐ ܐܝܬܝܟ : ܡܫܬܘܬܦܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܟܠܗ ܟܣܦܟ ܥܡܟ ܡܛܠ ܕܣ̣ܒܪܬ ܕܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܩ̇ܢܝܢ ܐܢܬ ܒܒܝܫܘ̣ܬܗ ܐܡ̣ܪ ܃ ܟܣ̣ܦܟ ܥܡܟ ܢܐܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܬܐܒܕ ܝ
BarKoni:Schol ܂ ܘܬܘܒ ܝܦܘX ܠܝX XܝXܪ ܠܚܙܩܐ ܝXܠܟܐ ܕܝXܘܕܐ ܂ ܫܝXܥܬ ܐܢܬ ܝܝ ܘܕܚܐ ܂ ܦܩܕ ܢX ܥܠ ܒܬ ܂ ܝXܢܠ ܕܝXܐ̇ܬ ܐܢܬ ܘܠܐ ܢ̇ܝܐ
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ : ܡܓ̇ܪܓ ܐܢܬ ܘܡܗ̇ܪܗܪ ܠܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ : ܘܐ̇ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܥ̇ܪܩܢ̈ ܠܘܬ ܡܪܒܪܐ ܀ ܐܢܬ ܘܟܝܠ̇ ܟܕ ܚ̇ܒܫ
EliaNis:Chron ܕܝܢ ܗܘ̣ܝܬ ܝܕܥ̇ ܆ ܕܟܠ ܪܫ ܫܢܬܐ ܡܢ ܫܘܝܘܬܐ ܡܫܪܐ ܂ ܐܢ ܐܢܬ ܂ ܟܝܢܐ ܘܟܬܒܐ ܣܗ̇ܕܝܢ ܂ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܬܘܒ ܒܪܝܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܃
HistChurchEast . ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܕܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܠܐ ܦܪܩ ܗܘܐ ܠܢ . ܢܐܡܪ ܠܗ ܠܚܢܦܐ . ܕܐܢܬ ܡ̇ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܐܚܘܢ ܠܟܠ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܩܒܠ ܀ XܝXܝX XܝܫXܝX· ܃ · ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܕܝܢ ܂ ܦܘܫܩܗ ܝ-· ܕܒܪ ܠܝܦܗ ܂ ܘܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܂
SevAnt:Epist : ¹ܘܐܦ ܠܢܘܘܪܐ ܕܡܢܗ ܡܬ̇ ܪܢܐ ܐܢܬ ܘܡ̇ܣܬܟܠ . X X XXܢ ܐܢX ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܕܠܐ ܨܡܚܐ ܕܡܢܗ : ܐܠܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܫܡܫܐ ܫ̇ܡX X
SevAnt:Epist ܒܐܘܪܚܐ ܇ ܕܠܡܐ ܢܫܠ̇ܡܟ ܒܥܠܕܒܒܟ ܠܕܝ̇ܢܐ ܇ ܘܕܝ̇ܢܐ ܐܢܬ ܘܡܠܘܟܐܝܬ ܇ ܕܗܘ̣ܝܬ ܡܬܐܘܐ ܠܒܥܠܕܒܒܟ ܥܓ̣ܠ ܇ ܥܕ ܥܡܗ
SevAnt:Epist ܠܠܐ ܝܕܝܥܘܬܗ ܕܡܦܩܢܐ . ܕܕܠܡܐ ܚ̣ܪܩܐ ܕܕܠܘܩܒܐ ܬܣܒܘܠ ܇ ܐܢܬ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܬܟ ܕܠܘܬ ܒܥܠܕܒܒܟ . ܠܐܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܡܬܝ̇ܫܒ
SevAnt:Epist ܗܘ ܣܡ̣ܟܐ ܚ̣ܠܝܡܐ . ܕܥܕܬܐ̈ ܐܢܬ ܥܡܘܕܐ . ܐܦ ܫ̣ܬܐܣܬܐ . ܐܢܬ ܘܠܟ . ܗܘ ܡ̇ܘܕܝܐ ܪܘܚܝ ܕܠܐ̇ ܫܠܘܐ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܥܘܫܢܐ ܕܫܪܪܐ