simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc . ܘܠܐ ܬܒܕܐ ܕܡܘܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܟ ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܇ ܡܐ ܕܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܦܓܪ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ . ܘܐܢܬ ܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܆ ܐܢܬ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐܠܗܐ . ܩܢܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܪܬܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܥܒܕܬ ܆ ܘܡܗܝܡܢ ܬܘܒ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܐ . ‏ ‏ܡܕܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܐܢܬ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܛܢܗ̇ ܇ ܕܗܐ ܐܦ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܛܪܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ . ‏ ‏8 ܐܢܬ ܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܗܝ ܒܪܝܐ ܥܝܢܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܒܫܐܕܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܕܡܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܗ . ‏ ‏24 ܐܢܬ ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒ ܠܟ . ܘܦܘܩ ܒܬܪ ܐܠܗܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ
PhiloxMab:Disc ܠܗ . ‏ ‏24 ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܟܝܢܟ ܢܨܝܒܐ ܘܣܝܡܐ ܒܟ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܓܝܪ ܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܛܪ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܩܕܡܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܒܟ ܇ ܠܡܕܡ ܕܥܒܪ . ܘܬܚܫܒܝܘܗܝ ܐܢܬ ܡܟܬܪܢ̈ ܠܥܠܡ . ܟܕ ܠܐ ܥܒܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢ . ܠܐ ܬܗܝܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܆ ܐܬܚܫܚ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܛܟܣܗ̇ ܫܦܝܪܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܘܡܫܬܪܝܢ̈ ܀ ‏ ‏27
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܪܗܛܬ ܒܬܪ ܛܘܒܐ̈ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ . ܐܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܟܦܪ ܐܢܬ ܡܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܒܬܪ ܣܒܪܬܗ . ܠܐ ܫܒܩܬ ܠܡܕܡ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܪܘܩ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܢܡܝܬܘܢ ܥܡܗܘܢ ܗܕܡܐ̈ ܚܝܐ̈ . ‏ ‏31
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܇ ܕܫܪܝܬ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܚܙܝܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܢܬ ܒܡܪܕܝܬܗܘܢ ܇ ܘܢܥܘܟܘܢ ܠܚܙܝܐ ܡܫܒܠܢܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܡܐܬ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ ܘܢܛܪܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܢ ܐܟܠ ܐܢܬ ܡܐܬ
PhiloxMab:Disc ܐܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܟ ܆ ܘܕܡܪܝܐ ܗܝ ܕܢܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܕܫܟܚܬܐ̈ ܆ ܕܒܗܘܢ ܢܟܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ‏ ‏ܐܠܐ ܟܬܪ
PhiloxMab:Disc ܡܬܠܐ ܘܬܘܢܝܐ ܆ ܘܒܫܪܒܐ ܕܓܘܕܦܐ̈ ܕܥܠܝܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠܗ ܐܢܬ ܆ ܘܒܡܘܝܩܐ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܐܫܕܝܢ ܆ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܥܒܝܕ
PhiloxMab:Disc ܒܦܫܝܛܘܬܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܆ ܘܠܐ ܢܫܚܠܦܘܢܟ ܗܢܘܢ ܐܢܬ ܒܗ̇ . ܘܬܦܘܩ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܬܗ̇ . ‏ ‏ܟܬܪ ܡܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܚܡܣܢ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܐܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܐܟܙܢܐ ܐܢܬ ܕܨܒܐ ܆ ܘܗܘܝܬ ܠܗ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܆ ܨܝܕܐ ܡܛܝܒܐ ܘܕܠܝܠܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܒܗܕܐ ܒܛܠܝܘܬܟ ܇ ܘܗܫܐ ܥܒܕܝܢ ܒܢܝܟ̈ ܐܟܘܬܟ . ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܐܬܕܒܪ ܇ ܠܐ ܪܫܝܗܝ ܟܬܒܐ ܒܗܕܐ ܆ ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܐܥܘܠܬ
PhiloxMab:Disc ܆ ܗܟܢܐ ܦܐܐ ܐܦ ܠܢܦܫܟ ܠܒܘܫܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ ܇ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܚܡ ܠܐܣܟܡܟ ܆ ܘܐܢ ܬܠܒܫ ܕܠܩܘܒܠܗ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܡܬܓܚܟ