simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܬ ܠܝ ܦܫܩ ܠܝ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܒܥܝܬ ܐܢܬ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕ . ܟܠܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܐܕܡ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܢܦܫܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܬܬܩܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܡܕܡ . ܐܦ ܡܘܙܠܐ̈ ܕܣܗܕܝܢ . ܘܐܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܕܐܢ ܐܢܐ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܣܝܒܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܘܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ .
P:ApocBar [AB] ܐܓܢ ܥܠܝܢ ܒܪܚܡܝܟ̈ . ܘܒܚܢܢܟ ܣܝܥܝܢ . ܚܘܪ ܒܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܗܟܝܠ ܚܝܠܢ ܕܢܛܥܢ ܪܘܓܙܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܚܢܢ ܕܢܣܝܒܪ ܕܝܢܟ .
P:ApocBar [AB] ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܘܡܥܬܕ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ .
P:ApocBar [AB] ܚܘܝܬ ܠܥܒܕܟ ܚܙܘܢܐ ܗܢܐ . ܓܠܐ ܠܝ ܐܦ ܦܘܫܟܗ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܡܘܡ ܐܢܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܘܠܢܡܘܣܟ .
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܢܦܫܝ ܒܟܠܙܒܢ ܒܢܡܘܣܟ ܡܬܗܦܟܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܗܝ . ܐܘܕܥܝܢܝ ܗܟܝܠ ܦܘܫܩܗ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܐܢܬ ܆ ܐܡܪ ܠܐܪܡܝܐ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܙܠ ܘܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ . ܘܐܙܠܬ ܘܕܒܪܬ ܠܐܪܡܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܘܩܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܐܠܐ ܠܕܝܢܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܙܒܢܐ .
P:ApocBar [AB] ܕܠܐܐܪ ܦܩܕܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܡܢ ܪܝܫ ܥܠܡܐ ܠܡܕܡ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܐ . ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܬܚܗܘܢ ܕܕܪܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܢܬ ܐܪܙܝܟ̈ ܐܢܬ ܥܨܝܢ ܠܟ . ܡܦܪܢܣ ܐܢܬ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟ .
P:ApocBar [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܚܝܐ . ܕܠܐ ܡܐܬ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ . ܘܡܢܝܢܐ ܐܢܬ ܕܚܛܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܙܕܕܩܝܢ . ܐܝܟ ܚܝܐ ܕܠܐ ܡܬܥܩܒ .
P:ApocBar [AB] ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܐܢܬ ܘܠܝܬ ܡܢܝܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܘܪܐ ܐܟܠܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:ApocBar [AB] ܕܝܢ ܒܪܘܟ ܐܬܩܢ ܠܒܟ ܠܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟ . ܘܐܣܬܟܠ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܦܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܟ ܗܘ . ܘܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܛܪܬ ܠܙܒܢܗ ܀ </chapter><chapter>
P:ApocBar [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܐܝܟܐ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܚܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܐܢܬ ܘܐܢ ܒܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܘ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܆
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ ܐܠܗܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈
P:ApocBar [AB] ܕܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ ܒܚܘܫܒܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܒܪܡܙܟ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܚܙܝܬ . ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕ
P:ApocBar [AB] ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܩܕܡ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܪܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܐܬܬܥܝܪܬ ܀ </chapter><chapter> ܨܠܘܬܐ ܕܒܪܘܟ ܘܒܥܝܬ ܡܢ ܚܝܠܬܢܐ ܘܐܡܪܬ .