simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܦܐܐ ܠܟ ܓܝܪ ܡܢܟܠ ܦܪܘܣ ܃ ܐܓܘܢܐ ܛܒܐ ܕܚܠܦ ܂ ܙ ܝ ܂ X ܂ X ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܥܒܕ ܆ ܥܒ̇ܕܐ ܕܦܐܐ ܠܟ ܡܫܡܠܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܕܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܠܡܗܘܐ ܃ ܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܛܦܝܣܬ ܠܡܦܣܘܬܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟ ܗܫܐ ܂ ܝܪ ܂ ܥ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
MiaphysiteDocs ܘܒܟ ܢܬܒܕܪܘܢܓܠܠܝܟ̈ ܂ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܘܝܗ ܠܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܝܡܐ ܡܠܝܚܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܪܫܝܥܐ̈ ܢܐܡܪ ܙܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܒܗܕܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܫܪܝܬ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܚܘܬܐ ܘܕܫܐܠܬ ܐܢܬ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܐܠܗܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܟܕ ܗܟܝܠ ܘܐܦ
SevAnt:madHym ܥܠ ܟܢܦܐ̈ . ܥܐ ܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡ̣ܥܒܕ ܚܝܐ̈ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ . ܥܒ ܒ ܐܢܬ ܕ ܡ̣ܢܘ ܕܐܝܟ ܕܫ̇ܘܐ ܢܫܒܚ ܡܫܝܚܐ . ܥ ܗ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܗ̇ܠܟ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܩܣܙ ܓX ܣܗܕܐ̈ ܘܦܠ̣ܚܐ̈ ܝܝܠܬܢܐ̈ ܐܢܬ . ܩܣܗ ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܣܝ̣ܡܬܐXX . ܩܣܘ ܒ ܟܕ
JnRufus:Pleroph ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܐ ܢ ܗ̣ܘ ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܛܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐX . ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
JnRufus:Pleroph ܒܪܠܝܬܝܘܬܐ . ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܒܫܘܩܐ . ܘܒܩܠܐ ܪܒܐ ܐܡܪ ܠܘܬܗ . ܡ̇ܠܟܐ ¹ܠܡܢܐ ܟܪ ܥܡܝܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܕܟܕ ܡܪܢ ܫ̇ܐܠ ܕܠܡܢܐ ܪܪ ܂ ܦ ܐܢܬ ܠܝ ܂ ܐܢܬ ܕܡܟܝܟܐܝܬ ܙ̇ܕܩ ܕܢܡܠܠܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܡ̇ܢܐ ܪܕ̇ܦ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܣ̣ܝܪ ܩܕܡ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܃ ܐܝ̇ܟܢܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܃ ܘܪܪ ܂ ܦ ܘܡܚ̣̇ܠܨ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܕܐܦ ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܫܝܚܐ : ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܡܪܘ . ܕܪܝܫܗ̇ . ܟܕ ܢܥܡܢ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ ܀ ² ܝX ܚ . ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ ܐ ܂ ܠܡܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܩܪܘܝܐ̈ ܘܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܂ ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܡܟܢܫ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܚܟܝܡ ܠܝ ܓܒܪܐ ܃ ܐ ܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܂ ܐܢܬ - ܗܝ̣ ܐܘ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܃ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:Epist . ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܀ ܟܕ ܠܝܘܠܝܢ ܘܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܫܦܝܪܐ̈ ܠܐ ܪܓܡܝܢܢ ܠܚܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܘܪܦܐ . ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:Epist . ܘܗܫܐ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡ̇ܕܝܪ ܐܢܬ ܒܕܩ̇ܝܘܡܐ ܐܢܬ ܚ̇ܟܝܡܐܝܬ ܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܐܚܝܕ
AntiTriThWrit ܘܒܗܕܐ ¹ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܬܕܡ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ X ܐܢܬ ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܕܡܠܬܐ ܇ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܡܚܪܡܝܢܢ ܕܐܬ ܒܡܠܝܬܐ . ܡܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܠܦ
AntiTriThWrit ܕܒܬܪ ܦܣܩܗܝܢ ܬܬܚܫܚ ܠܩܘܝܡܐ ܕܘܪܣܝܣ ܕܝܠܟ ܚܢܦܝܬܐ ܆ ܐܢܬ ܡܬܕܡ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ X ܐܢܬ ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܨܒ̇ܐ
AntiTriThWrit . ܘܗܕܐ ܡܢ ܠܐ ܡܪ̣ܪܫܘܬܟ ܓܕܫܬܟ ܀ ܝ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܪܐ ܕܬܐܕܣܝܣ ܐܢܬ ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܫ̇ܐܠ