simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul 0 ܠܡܡܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܆ ܘܗ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܐܬܓܙܪ ܐܪܝܡ ⁸ܥܝܢܝܟ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܠܟܘܟܒܐ̈ . ⁹ܐܢ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul ܠܐܝܣܚܩ . ¹²ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ ܪܡܬܐ . ܘܐܣܩܝܗܝ ܬܡܢ ܠܥܠܬܐ . ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ¹0ܠܗ . ܕܒܪ ܠܒܪܟ X XX ܠܝܚܝܕܟ ¹¹ܠܗ̇ܘ ܕܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܙܟܘܬܐ̈ ܗܘܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܒܣܪܐ ܡܢ Xܢ̇X ܕܚܛܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܚܛܝܬܐܐܫܠܡܬܗ ܠܡܘܬܐ ܐ . ܝܟ ܡܢ ܕܐܥܘܠܬܐܬܚܝܒܬ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul X ܕܬܫܬܒܚ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ⁴ܠܒܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝܟ . ܐܝܟܢܐ ܘܝܢ ܝܕ ⁵ܐܠܗܐ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪܬ . ܕܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܚܫܘܫܐ ²⁸ܘܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ²³ܗ̣ܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪܢܘܣ ²⁴ X ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܒܣܡ ²⁵ܗ̣ܘܐ . .
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܫܐ . ܡܬܚܒܠܢܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܫܠܝ ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܟܢ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ܚܫܘ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܛܝܬ ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܡܫܟܪܘܬܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqJul ܘܕܣܓܝ ܫܟܝܪܢ̈ ܒܟܪܝܗܘܬܐ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܐܢܬ . . - . . ⁸ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܒܢܬ̈ X Xܩ ܣܟܠܬܐ̈ ܡܒܥ
SevAnt:LuqJul ܠܦܘܠܘܣ ܠܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܨܛܠܒ ܒܡܚܝܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܚܝ ܒ ܐܢܬ : ܐܚܝܗ : ܠܒܣܪܗ : ܗ̇ ܕܣܝܒܪ : ܡܘܬܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܡ ܘܢܐܡܪ . ܕܐܢ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܡܟܬܪܢܘܬܐ ܟܕ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܐ ܠܩܘܝܡܗ . - . ܚܙܐ
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ ܐܢܬ ¹²ܪܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܐ . ¹0ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܢܗ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܘܡܛܠܬܗ ܐܢܬ ܟܕ ܗܕܐ ܐܡܪ . ܟܐܐ ܒܦܛܪܘܣ ܘ XXXXܩ ܠܗ . ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܣܓܝܐܘ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ - ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܡܘ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ⁹ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܩܪܢܐ ܕܦܪܝܣܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܚܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܡܘܕܐ ³ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ⁴ ܐܢܬ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܦܘܩܕܢܝ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܨ̇ܠܐ ܠܝ ܕܝܢ ܢܘܗܪܐ ⁸ ܘܢܝܚܐ ܕܡܢ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ . ܠܚܛܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗܐܠܗܐ . ܠܡܢܐܐܢܬ ܡܦܫܩ
SevAnt:LuqJul ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܕܢܢܛܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܢܛܪܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܚܘܒܐ ܬܦܢܘܢ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܣܘܥܪܢܐ ܐܫܟܚܬ ܕܗܪܛܝܩܐ . ܕܡܦܩܕ