simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܪܘܪܒܐܝܬ : ܘܕܫܢܐ̈ ܘܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܕܐܬܐ . ܘܩܒܠܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܢܘܪܒ ܫܡܟ ܐܝܟ ܫܠܡܘܢ . ܢܫܡܥܢ̈ ܫܡܥܟ ܓܙܪܬܐ̈ ܘܢܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܘܐܩܝܡܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܆ ܗܘ ܢܢܛܪܟ ܘܠܬܓܟ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
ActsMarMaʿIn ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܣܩ ܡܢ ܬܡܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈
ActsMarMaʿIn ܕܢܩܘܡ ܢܩܒܠܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܥܠ ܠܝܓ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܕܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܐܬܐ . ܘܟܕ ܒܥ̇ܐ
ActsMarMaʿIn ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ ܀ 4 . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܕܐ ܘܡܗܝܪ ܒܟܠܡܕܡ . ܘܡܛܠ ܚܟܡܬܗ ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܕܓܠܐ ܀ 44 . ‏ ‏ܥܢܐ
ActsMarMaʿIn ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ . ܚܘܝܗܝ ܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ . ܘܗܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܢܬܒܥ ܡܢܟ ܬܒܥܬܐ ܕܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܡܪܝܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܝ̈ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܕܒܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ̈ . ܗܐ ܓܝܪ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ . ܘܠܘܠܓܫ ܡܪܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܚܘܬܗ̈ . ܘܢܬܚܒܫ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn . ܘܝܗܒܘ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܐܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܗܘܐ ܚܒܝܫ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕ . ܡܛܠ ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ . ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
ActsMarMaʿIn . 78 . ‏ ‏ܗܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ . ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܕܪܒ ܗܘ ܙܘܣ . ܘܫ̇ܪܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܐܠܐ ܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܕܢܐܙܠ ܠܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗ . ܘܒܥܝܗܝ ܠܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܀ 33 . ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܦܪܫ ܡܢܗ ܆ ܢܚܬ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܦܗ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܘܠܗ ܗܘ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܦ ܡܛܠܬܗ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܀ 8 . ܡܠܟܐ ܀ 7 . ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ