simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܦܨܝܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ : ܘܗܘ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܪܢܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪܝܢ :
P:Sam [AB] ܦܩܕܢܝ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܕܥ ܡܕܡ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܡܠܟܐ ܐܬܝܬ ܘܐܢܫ ܠܝܬ ܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܚܝܡܠܟ ܟܗܢܐ :
P:Sam [AB] : ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢܐ̈ : ܘܕܬܘܪܐ̈ ܘܕܫܡܝܢܐ̈ : ܘܕܡܦܛܡܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܒܕ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ . ܘܚܣ ܫܐܘܠ ܘܥܡܐ ܥܠ ܐܓܓ
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܐܟܝܫ : ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܕܘܝܕ ܘܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܫܐܘܠ : ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܐܟܝܫ
P:Sam [AB] ܕܓܬ . ܘܫܢܝ ܛܥܡܗ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܘܐܫܬܟܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܠܟܐ . ܘܣܡ ܕܘܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗ : ܘܕܚܠ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡ ܐܟܝܫ
P:Sam [AB] ܢܗܘܐ ܥܠܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܢܕܘܢܢ ܡܠܟܐ ܨܒܘ ܥܡܐ ܠܡܫܡܥ ܒܩܠܗ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܘܐܡܪܘ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] ܐܩܝܡ ܥܠܝܢ . ܗܫܐ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܫܒܛܝܟܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܟܘܢ̈ ܘܥܩܬܟܘܢ̈ : ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܡܠܟܟܘܢ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܕܐܬܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܘܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܗܟܢܐ : ܐܠܐ
P:Sam [AB] ܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܚܙܝ ܕܐܢܐ ܝܬܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ : ܘܐܪܘܢܗ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܪܝܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܥܡܝ ܢܥܒܪ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܡܠܟܐ : ܢܥܒܪ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܓܒܪܐ ܗܘ ܛܒܐ ܗܢܐ : ܘܒܣܒܪܬܐ ܗܘ ܛܒܬܐ ܐܬܐ . ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܪܗܛܗ ܕܩܕܡܝܐ : ܐܝܟ ܪܗܛܗ ܕܐܚܝܡܥܨ ܒܪ ܨܕܘܩ . ܐܡܪ
P:Sam [AB] : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܢܦܠ ܡܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܕܒܪܟܝ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܘܕܬܐ ܕܕܡܐ ܠܐ ܡܚܒܠ : ܘܠܐ ܢܘܒܕܘܢ ܠܒܪܝ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ : ܠܡܢܐ ܐܬܚܫܒܬ ܗܕܐ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ
P:Sam [AB] ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܙܠ ܒܛܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܚܝܬܘܦܝܠ . ܗܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܡܠܟܐ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܕܐܒܘܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܗܫܐ ܐܢܐ
P:Sam [AB] : ܕܓܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܨܘܪܝܐ ܩܫܝܢ ܡܢܝ . ܢܦܪܘܥ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܕܚܠ ܐܢܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ
P:Sam [AB] : ܘܥܒܕܗ ܕܐܒܘܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܘܗܫܐ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܙܠ ܡܠܟܐ ܛܥܢܐ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܠܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ
P:Sam [AB] ܠܥܣܪ ܢܫܐ̈ ܕܪܘܟܬܐ̈ : ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܕܢܛܪܢ̈ ܒܝܬܐ . ܘܚܒܫ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܬܐ ܕܘܝܕ ܠܒܝܬܗ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܕܒܪ ܐܢܝܢ
P:Sam [AB] ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܕܡܬܐܫܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ ܐܢܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠ : ܘܢܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܢܩܛܠܢܝ . ܡܠܟܐ ܐܫܕܪܟ ܠܘܬ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܢܦܩܬ ܒܬܪܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܕܡܟ ܐܘܪܝܐ ܒܬܪܥܐ ܡܠܟܐ : ܚܘܬ ܠܒܝܬܟ ܘܐܫܝܓ ܪܓܠܝܟ̈ . ܘܢܦܩ ܐܘܪܝܐ ܡܢ ܒܝܬ