simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܡܠܟܐ ܕܡܩܕܘܢܝܐ ܀ ܕܢܝܐܝܠ ܨܚ ܐ ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ
P:Dan [AB] ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܗ : ܡܠܟܐ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܗ : ܘܠܝܘܝܩܝܡ
P:Dan [AB] ܠܐܫܦܙ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ : ܕܢܝܬܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܢ ܙܪܥ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܗ : ܘܡܐܢܐ̈ ܐܥܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܦܬܟܪܗ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܩܝܡܬܐ ܕܝܘܡܐ : ܡܢ ܦܛܒܓܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܡܢ ܚܡܪܐ ܕܫܬܐ : ܡܠܟܐ : ܘܠܡܠܦܘ ܐܢܘܢ ܣܦܪܐ : ܘܠܫܢܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ : ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ : ܘܠܡܪܒܝܘ ܐܢܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬ : ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܕܦܩܕ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܟܘܢ ܘܥܠ ܡܫܬܝܟܘܢ : ܕܠܡܐ ܢܚܙܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܐܡܪ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܝ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܢܨܪ : ܕܐܫܠܛܗ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܟܐܪܢ̈ ܡܢ ܕܛܠܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܢܟܘܢ : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ
P:Dan [AB] : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ ܡܠܟܐ ܒܟܠ ܚܙܘܝܢ̈ ܘܚܠܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܩܕ
P:Dan [AB] . ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܘܡܝܫܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ
P:Dan [AB] . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܘܡܝܫܐܝܠ : ܘܥܙܪܝܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܝܬܝܪܝܢ ܥܣܪ ܡܢܘܢ̈ : ܥܠ ܟܠ ܚܪܫܐ̈ ܘܐܫܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܡܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] . ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ : ܚܠܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܕܢܝܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܕܐ ܕܟܘܪܫ
P:Dan [AB] ܠܡܩܪܐ ܠܚܪܫܐ̈ : ܘܠܐܫܘܦܐ̈ : ܘܠܡܓܘܫܐ̈ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܗ : ܘܫܢܬܗ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܡܠܟܐ ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Dan [AB] ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ
P:Dan [AB] ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܠܚܠܡܐ . ܘܡܠܠܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܪܡܐܝܬ : ܘܐܡܪܝܢ :
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܟܠܕܝܐ̈ : ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ : ܐܡܪ ܚܠܡܐ ܠܥܒܕܝܟ̈ : ܘܦܫܪܗ ܚܢܢ ܢܚܘܐ . ܥܢܐ