simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܩܒܠ ܦܝܣܗ̇ . ܘܟܕ ܒܥܬ ܕܬܫܪܐ ܒܥܒܕܐ ܆ ܐܬܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܡܬܝ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܪܚܒܥܡ ܒܣܒܐ̈ ܕܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ . ܘܐܙ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܡܠܟ ܘܡܬܡܠܟܝܢ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟ
BarEbr:Ethic ܕܒܫܘܒܚܐ ³⁰³ܩ̇ܝܡܐ . ³⁶⁴ܘܕܩܘܪܒܢܐẌ ³⁰ܒܬܘܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܡܘܢ ܢܣܝܒܢ̈ . ܥܠ ܡܫܡܥܬܗܘܢ̈ ³⁰²ܥܒܪܢ̈ . ܐܝܟ ܒܪܬ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܘܐܒܝܐ̈ ܒܪܗ ܕܥܠܬܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܗ̣ܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܗ ܕܓܠܝܢܐ . . XXX ܕܐܣܟܘܠܝܘܢ . ܠܡܢܐ ܟܕ ܐܣܩ ܡܝܫܥ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ 3ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܦܟ ܡܬܦܢܐ ܘܬܐ̇ܒ ܀ ܐܬܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
CaveTreas ܕܓܠܝܐ̈ . ܟ̇ܠܥXX ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX
CaveTreas ܕܫܒܐ ܢܕ ¹ܗܘܐ ܛܠܝܐ ²ܐܥܠܗ ܐܒܘܗܝ X Xܠܒܝܬ ܪܒX ܘܝܠܦ̣ ܡܠܟܐ ܢܢܝܝXܘܢ ܗܠܝܢ ܕXܒܐ ܩXܘX ܩܠܒܘܢܢܐ XX XX ( X6 ) ܡܛܠ ܕܒܪ
CaveTreas . ²ܗܟܢܐ ³ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ⁴ ܠܗܘܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܛܟܣܐ ܘܢܡܘܣܐ ⁰ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܡܠܟܐ̈ ¹¹ ( 8 ) ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas . ܘܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐẌ ܐܝܟ XXܟܣܐ ⁶ܕܡܠܟܐ̈ . X X8 ) ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
Chron1234 ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ ܦܫ ܠܘܬܗ ܙܒܢܐ ܆ ܝ ܐܫܬܕܪ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ