simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܕܝܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ ܆ ܫܢܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܡܝܬܪܘܬX ⁷ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܐܬܪ ܓܪ ܓ ܗܘܐ ܐܦ
ActsGregPirang ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ . ܟܕ ܡܒܓܢܝܢ ܘܡܪ ܝܪܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܕܡ . ܐܠܐ ܩܡ ܪܒ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܆ ܘܥܠܘ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܆ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨ ܘܕܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ¹³ܒܗ ¹³⁹ܒܥܕܢܐ ܥܒܕܬܘܢ ܒܗ ܕܝܢܐ . ܘܡܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡ
ActsGregPirang X XX² </page><page> ܘܠܐܝܢܒܪ . . ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܪܕ ܕܡܓܘܫ̇X X ²X⁰ ܕܠܝܢܘ X XX² ܕܡܠXܝ
ActsGregPirang ܘܐܡܪ . ܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܛܒܐ ܕ ܓܒܪܐ̈ ܠܥܠܡ ܚܝܝ . ܘܡܠܟܘܬܟ ܡܠܟܐ ܟܣܝܬܐ ܒܐܢܫ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܘܩܡ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܐܝܟ ܐܪܒܥܡܐܐ ܦܪܣܚܝܢ̈ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܗܢܘܢ : ܡܠܟܐ ܆ ܘܡܘܕܐ ²X⁷ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ . 34ܘܡܢ ܕܐܬܟܪܟ ܩܕܝܫܐ ܥܡ
ActsGregPirang . ܘܒܬܪܟܢ ܡܝܢܙ X X ⁰ </page><page> ܫܠܚ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܠܢܨ ܝܚܐ ³¹¹ܢܝܚܐܝܬ ܡܠܟܐ ܕܩܛܠܝܢ ܠܝ . ܗܝܕܝܢ ܥܠ ܦܣܢܝܩܐ ܘܐܡܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܘܝܠܦ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܫܬܕܪ ܆ ܬXܗ ܗܘܐ ܡܠܟ ܡܠܟ̇ܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܗܦܬܪܝܐ̈ . ܘܡܢ ܕܥܠ ܩܫܝܫܐ ܗܘ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܛܝܝܐ : ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܠܣܓܕܬܗ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ . ܘܡܢ ܕܐܬܟܪܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܣܓܝ̇Xܐ ܕܨ ܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ
ActsGregPirang ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܐܣܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܢܚܠܡܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ . ܫܙ . ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܕܐܬܟܪܗ ܡܢ ܣܘ ܓܐܐ ܕܝܒܝܫܘܬܐ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܦܩܕ
ActsGregPirang . ܘܡܢ ܕܣܡܘܗܝ ܒܠܩܛܩܝܢ ܘܐܥܒܪܘܗܝ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܦܩܕ
ActsGregPirang X X³ ܘܒܢܡܝܙܬܐ̈ X XX </page><page> ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܪܝܚܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܝܢ Xܟܙܣܛܝܢܐ̈ . XXܝ X XX² ܠܒܘܪܟܬܐ X XX² ܡܠXܝ . XX
ActsGregPirang . ³ 1ܘܗܘܐ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܣܗܕܘܬܐ ¹ܕܡܪ ܝ ܓܪܝܓܘܪ ܣܗܕܐ ²ܕܐܣܗܕ ܒܝܘܡܝ̈ ܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܠܡܗܪܘܬܗ ܒܡܕܡ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܆ ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ
ActsGregPirang . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܥܠ ܥܕܬܗ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܒܥܒܕܐ ܕ ܓܪܒܝܐ : ܘܒܐܬܪܐ ܕ ܡܠܟܐ ܘܒܪܫܢܘܬܐ ²³ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܫ . ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ
ActsGregPirang ܕܢܛܕ̇ ܘܐܠܦ̇ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܪܦܪܫܐ̈ ܕܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܐܝܬ ܗܘܐ : ܡܠܟܐ ܕ ܓܪܒܝܐ : ܘܒܐܬܪܐ ܕ ܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܘܐܪܢܝܐ̈ ܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܘܡܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܆ ܩܡ ܟܣܝܐܝܬ ܘܐܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ . ܗܘ̈ ܪܝܢ ܦܝܪ ܓܘܫܢܣ : ⁴³ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ⁴⁴ܪܕܚܠܘ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܗܘܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܘ ܡܠܟܐ ܕܦܝܪ ܓܘܫܢܣܦ ܫܒܩ ܕܚܠܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ .
ActsGregPirang : ܕܢܫܬܩܠ ܥܘܬܪܗ ܘܫܘܠXܢX ܆ ܘܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܚܫܘܟܐ . ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܟܪܣܛܝܢܘ . ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܘܪܒܘܬܗ ܕ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܒܝ ܐܦ ܪܒܚܝܠܐ ܓܪܝܓܘܪ ܥXܗܘܢ . ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܣܪ
ActsGregPirang ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܘܪܒܘܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ
ActsGregPirang . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܝܠܝܢ . ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܢ . ܐܡܠܟ ܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܣܓܐ ܫܝܢܐ ܆ ܒܝܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܒܥܐ ܕܢܥܛܘܦ ܠܐܬܪܗ . ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܓܢ ܆ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܟܕX ⁷ܐܙܠ ܘܐܬܩܒܠ ܡܢ ܩܣܪ
ActsGregPirang ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ XXXXXXXXܠ̇ܡܥܒܙ . ܩܪܒܐ ܥܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܒܥܐ ܕܢܥܛܘܦ ܠܐܬܪܗ . ܒܥܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܪܝܢ ܒܗܕܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ . ܚܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ X XX </page><page> ܡܪ ⁷¹ܓܪܝܓܘܪ ⁷²ܢܐܙܠ ܥXܗ ܠܐܪܢܐ ⁷³ܪܦܪܣܝܐ̈ .
ActsGregPirang . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܗܢܐ X¹ܠܐܝܙ ܓܕܐ ܒܗ ܒܢܨ ܝܒܝܢ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ
ActsGregPirang ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܒܪ ܓܢ ܠܡܠܟܐ ܇ ܡܠܟܐ ܒܗ ܒܢܨ ܝܒܝܢ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܙܒܪ ܓܢ ܠܡܠܟܐ ܇ ܡܛܠ ܩܝܡܐ ܡܠܟܐ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ
ActsGregPirang ܆ ܘܝܩܪܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܩܝܡ ܥXܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩX
ActsGregPirang . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܨ ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨ ܒܝܢܐ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܡܠܟܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܢܬܝܩܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܨ ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨ ܒܝܢܐ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܢܬܝܩܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܡܠܟܐ .
ActsGregPirang ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܆ ܘܟܒܫ ܡ . Xܝ̇ܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܥܡ ܦܪܣܝܐ̈ 1 XX1 . 78ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang ܆ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܨ ܥܪܐ ܗܘ̣ ܠܢ ܪܒܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܩܡ Xܗܪܢ ܒܪ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕ ܓܪܝܓܘܪ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܆ ܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܓܪܝܓܘܪ ܠܩܕܡܘܗܝ . ܡܠܟܐ ܕܨ ܥܪܐ ܗܘ̣ ܠܢ ܪܒܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ .
ActsGregPirang . ܐܬܕܡܪ ܒܚܟܡܬܗ ܘܒܠܒܝܒܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܓܒܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܡܪܐ ܘܕܝܢܐ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . 14ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܠܝܢ
ActsGregPirang ܘܐܡܪ . ܐܫܠܡܝܗܝ ¹²²ܠܝ ܘܐܢܐ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܗ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܦܢܐ ܠܕܚܠܬܐ ܕܡܓܘܫܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܘܐܡܪ ܝܢ . ¹²⁴ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܒܥܠܡܐ ܕܡܫܟܚ Xܗܦܟ | ¹²⁵ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܆ ܩܡ ܪܕ ܘܡܘܗܦܛܐ ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܩܕܡ
ActsGregPirang ܒܙܟܘܬܐ : ܘܐܬܐ ܠܗ ܠܡܚܘܙܐ ¹²⁷ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܆ ܐܬܐ ܥXܗX ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܩܠ ܫܘܠܡܐ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܗܢܓܪܝܐ̈ : ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ
ActsGregPirang ܕܢܬܦܣܩܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܘܢܚܝܪܘܗܝ̈ . ¹³⁷ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܩܪܒܢ̈ ܠܡܘܬܐ . ܘܩܡ ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܠܐ ܟܦܪ ܒXܝܚܐ . ܘܦܩܕ
ActsGregPirang ܘܐܦܩܘܗܝ ܡܢ ¹³⁸ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܫܒܩܘ ܠܗ ܗܝ ܣܟܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܝܕܥܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܆ ܦܩܕ
ActsGregPirang ܆ ܡܛܠ ܥܩܘܪܝܐ̈ ¹⁴⁸ܕܥܕܬܐ̈ ܘܕܝܪܬܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܪ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܕ ܐܬܘ ܆ ܒܓܢܘ ܘܒܥܘ ܡܢ ܩܪܡ
ActsGregPirang ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܪܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ X XX1 . 8ܕܥܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܫܬܪܐ ܠܥܠܡ . 19ܡܢ ܒܬܪ ܪܝܢ ܚܡܫܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܐܫܩܠ
ActsGregPirang ܆ ܕܢܬܠܗ ܠܗܘܢ ܆ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ . ܐܚܘܗܝ ܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ X X ܕXܢܝܝܢܐ X XX Xܟܙܣܛܝܢܐ̈ X X Xܩܫܝܫܐ̈ X X </page><page> ܕܢܒܥܘܢ ܡܢ
ActsGregPirang ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܗܕܐ ܒܥܘܬܐ . ܕܢܬܠܝܘܗܝ ܠܓܪܝ܏ܓ¹⁵⁴ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܒܪܐ ܇ ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ . ܘܒܫܒܬܐ ܕܫܬ ܕܨ ܘܡܐ ܪܒܐ ܥܠ ܠܩܕܡ
ActsGregPirang ܒܗܘ̇ ܝܘܡܐ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܡܠܟܐ ܠܓܪܝ܏ܓ¹⁵⁴ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ . ܠܐ ܕܝܢ ܨ ܒܐ
ActsGregPirang . ܘܩܡܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܥܠ Xܗܪܢ ܆ ܟܕ ܡܒܓܢܝܢ ܘܐܡܪ ܝܢ . ܕܐܢܗܘ ܕ ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . 20ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܆ ܥܠܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܠܩܕܡ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܟܕ ܨ ܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨ ܒܝܢܐ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܆ ܦܩܕ ܕܢܝܬܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܠܬܢ ܡܫܬܪܝܐ ܠܗ . ܘܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
ActsGregPirang ܒܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܗܘܐ ¹X⁸ܪܫܐ ܪܝܠܢ . ܐ̇X ܠܗܘܢ¹X⁹ ܡܠܟܐ ܒܡܫܝܚܐ ܘܐܘܕܐ ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܢ . ܘܐܢ ܗܕܐ |ܬܥܒX ܬܬܝܩܪ ܡܢ
ActsGregPirang ܡܢ ܗܘ̇ ²X³ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ . ܘܐܙܠ ܘܢܩܫ ܡܫܟܢܗ ܠܘܩܒܠ ܩܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ²X² ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . 24ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܫܩܠ
ActsGregPirang . ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܟ ܆ ܘܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢܟ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ X XX ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܐܪܗܒܘܗܝ ܘܐܡܪ ܝܢ ܠܗ . ܪܩܘܡ . ܩܪܐ ܠܟ
ActsGregPirang ܒܥܐ . ܫܪܐ ܠܝ ܕܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܪܥܩܬܐ̈ ܠܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܠܐ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܫ ܓܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܒܗܕܐ ܕܐ̇XܝܬܘܢXX ܪܢܫܪܝܢܝ
ActsGregPirang ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܚܢܦܐ̈ . ܟܢ ⁶ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܗ ܡܢ ܩܕܝܡ : ܩܢܘ ܦܪܗܣܝܐ ܪܒܬܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ . ܩܕܡ
ActsGregPirang ܪܚܡ ܠܗ . ܘܟܠܗܝܢ ܛܒܬ̇ܗ ܪܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܠܗܘܢ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ¹⁴ܠܐ ܬܛܥܐ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ ܕܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܠܝܬ . ܘܐܦ
ActsGregPirang . ܘܠܝ̇Xܢ ܝܫܘܥ X ²² </page><page> XX XX1· 6ܗܘ̈ ܕܝܢ ܡܪ ܝ |ܝܙܝܕܦܢܗ ܡܠܟܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܚܙܝ ܕܠܐܝܕܐ ܪܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܫܬܘܐ ܐܢܬ ܡܢ
ActsGregPirang ܘܚܝܠܘܬܗ̈ : ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܪܒ ܥܡ ܪܗܘܡܝܐ̈ : ܘܡܛܝܘ ܠܗ ܠ . ܡܠܟܐ ܗܘ̈ ³¹ܠܦܝܪܘܙ ܫܒܘܪ ܡܫ . ܝܢܬܐ ܆ ܥܕ ܗܘ̈ ܐܬܐ : ܘܢܦܩ
ActsGregPirang ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܫܕܪܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
ActsMarBenh&Sar ܙܟܝܐ . ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܘܣ ܗܘ ܪܫܝܥܐ . ܗܘ ܕܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܀ ‏ ‏ 3 ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ . ܕܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܡܕܒܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܒܣܝܦܐ ܢܡܘܬ . ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܕܝܪܝܐ̈ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܦܦܐܣܝܣ . ܢܦܩܬ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ ܀ ܦܩܕܬ ܡܪܘܬܟ ܆ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܕܒܚ ܡܠܟܐ ܟܬܒ ܗܘ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܐܘܕܥܗ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar ܪܫܝܥܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܗܢܐ . ܀ ‏ ‏ 10 ‏ ‏ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܐܫܬܡܥ ܛܐܒܐ ܕܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܐܦ ܠܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܟܕ ܫܡܥ . ܐܘܣܦ ܠܡܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܒܪܬܐ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܥܩܒ ܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܫܡܥܬ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܐܠܠܘܢ ܬܩܦ ܘܥܫܢ ܟܐܒܗ̇ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝ ܆ ܒܪܗ ܕܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܆ ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܓܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܠܒܪܗ ܆ ܠܐ ܫܒܩܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܢܣܛܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܚܒ ܗܘܐ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ . ܐܬܓܢܚ ܒܗ ܗܘ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܀ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܒܝܕ ܥܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܬܝ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܀
ActsMarBenh&Sar ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܡܠܟܐ . ܀ ܘܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܩܡܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
ActsMarBenh&Sar ܐܬܚܡܬ ܘܦܩܕ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܀ ܥܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܟܦܝܪ ܒܟ ܘܒܐܠܗܝܟ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܐ ܓܠܬ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܘܕܥܬ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܒܘܟܘܢ ܆ ܒܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܀ ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܒܝܒܐ̈ . ܚܘܣܘ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܛܠܝܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܀ ‏ ‏ 46 ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ
ActsMarBenh&Sar ܢܐܪܒ ܐܘܚܕܢܟ ܘܡܠܟܘܬܟ ܬܥܫܢ . ܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܥܠ ‏‎ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡܡܪܡܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ . ܀ ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܠܗ .
ActsMarBenh&Sar ܚܓ‏ܐ ܠܐܠܗܐ̈ . ܘܕܒܚ ܕܒܚܐ̈ . ܘܢܩܝ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ . ‏ ‏ 47 ‏ ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܥܒܕ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
ActsMarBenh&Sar . ܛܠܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܓܝܪ . ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ . ܐܠܐ ܐܓܪ ܡܠܟܐ . ܘܠܡܚܣܢ ܟܠܐܘܘܗܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ ܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar . ܘܒܒܝܬܐ ܚܕ ܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܗܢܘܢ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܕܩܒܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܟܒܪ ܡܬܬܘܝܢ . ܀ ‏ ‏ 50‏ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡ‏
ActsMarBenh&Sar ܡܛܝܒ ܥܠ ܩܛܠܢ . ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܠܘܬ ܐܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܚܒܝܒܝ̈ . ܛܒ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܒܝ
ActsMarBenh&Sar ܘܢܩܒܠ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܥܠ ܕܫܛܢܢ ܦܘܩܕܢܗ . ܡܚܕܐ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ . ܘܐܡܪ ܦܣܘܩ ܪܝܫܗ ܘܕܚܬܗ ܒܥܓܠ ܕܠܐ ܢܪܓܙ ܥܠܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܘ ܠܐ ܡܬܬܘܝܘ ܐܬܬܘܝ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܒܝܒܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܪܕܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠܡܐ ܕܐܣܬܥܪ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܠܠ ‏‎ ‎‏ܐܝܠܠܬܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܘܪܬܝܬܝܢ . ܟܕ ܥܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar . ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܒܢܝ̈ ܦܘܠܛܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܦܢܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܕܡܥܩܐ ܗܘܬ . ܘܡܪܝܪܐ ܢܦܫܗ̇ ܒܚܫܐ ܕܥܠ
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
ActsMarBenh&Sar ܣܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ . ܫܐܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܥܒܕ ܠܟ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗ ܛܟܣܝܣ ܕܝܠܗ . ܀ ‏ ‏ 70 ܘܩܪܒ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܐܡܪ . ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܠܟ . ܕܟܠܡܕܡ ܕܬܫܐܠ ܐܥܒܕ ܠܟ . ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܗܢܐ . ܘܠܥܠܡܐ ܗܘ ܕܥܬܝܕ ܠܦܘܪܥܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܕܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ . ܘܐܦ ܚܘܝܚܐܝܬ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ . ‏ ‏ 71 ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܕܢܦܩܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ
ActsMarBenh&Sar ܘܥܠ ܡܠܟܬܐ . ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗܘܢ . ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܘܐܓܥܠ ܡܠܟܐ ܢܛܝܒ . ܘܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܀ ܘܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܥܠ
ActsMarBenh&Sar ܢܦܩ ܥܡܗܘܢ ܘܥܡܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܕܡܢܥܘ ܠܕܘܟܬܐ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝܢܐ . ܘ‏ܪܕܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܣܩܘܢ ܠܛܘܪܐ . ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܕܢܐܨܦ ܕܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܒܗܢܡ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܆ ܦܩܕ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܆ ܕܘܠܝܐ ܗܝ ܠܢ ܡܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܠܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܬܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܆ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܣܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢ̈ . ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܐܠܝܨܐ̈ ܀ ܦܢܝ
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܝܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܘ . ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܫܬܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܒܝܬ
ActsMarBenh&Sar ܫܕܪ . ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܥܣܩܘܬܐ ܕܡܣܩܬܐ . ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ
ActsMarBenh&Sar ܠܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ . ܚܕܝܐܝܬ ܫܕܪ ܠܗ ܐܘܡܢܐ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܘܟܕ ܩܒܠ ܗܘ