simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨ
ActsGregPirang ܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ
ActsGregPirang ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܠܐܪܢܐ ⁷³ܪܦܪܣܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܝܢ ܒܗܕܐ ܠܐ
ActsGregPirang ܡܠXܝ . XX ܡܠܟܐ X X³ ܘܒܢܡܝܙܬܐ̈
ActsGregPirang ܓ ܗܘܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ .
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܘ̇ ²X³ܒܝܬ
ActsGregPirang ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܪܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܨ ܒܐ ܡܠܟܐ ܒܗܘ̇ ܝܘܡܐ .
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
ActsGregPirang ܕܝܢ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ
ActsGregPirang ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . 2ܒܫܢܬ ܕܝܢ
ActsGregPirang X XX² ܕܡܠXܝ ܡܠܟܐ X XX² ܘܠܐܝܢܒܪ
ActsGregPirang ¹⁶ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܪܘܙ ܡܠܟܐ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ
ActsGregPirang ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܕܣܡܘܗܝ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܐܬܕܡܪ ܒܚܟܡܬܗ
ActsGregPirang ܠܝܬ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ .
ActsGregPirang ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ