simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܒܪ ܓܢܣܢ ܗ̣ܘ ܕܥܡܕ X ¹⁵ܘܩܢܐ ܫܡܐ ܕܒܪܘܬܐ : ܘܠܗ ܐܬܝܗܒܬ ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܢ̇ܚܬ : X ܣܗܕܐ̈ ܬܠܬܐ ܕܐܪܡܝܘ ¹⁵¹ܐܝܕܐ ܒܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܝ̣̇ܩܪܘ ܘܣܓܕܘ ܠܟܣܝܐ ܒܓܠܝܐ ܕܫܝܛ ܒܚܙܬܐ : ܘܒܦܓܪܢܐ ܡܠܟܐ ܗܢܝܘܟܐ ܗܘܢܐ ܬܩܢܐ : ܘܙܝܚܘ ܦܓܪܐ ܕܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈· ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܐܪܡܝ ܪܡܙܐ ܒܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ : ܘܛ̣̇ܟܣ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܝܝܢ ܫܐܠܘ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : XX ܘܠܒܫܗ ܒܚܘܒܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܘܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ . ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ ܩܐܣܟܝܡܐ X-- I ܒܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܛ̣̇ܥܢܗ ܠܙܝܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐܦ ܨܢܥܬܐ̈ ܕܪܟ̣̇ܒ ܢܟܠܐ . 3ܚܙܩܘ ܝXܢ ܟܕ ܪܕܐ ܡܠܟܐ ܕܚܫܠ ܡܠܟܐ ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܓܘܢܐ ܦܐܝܐ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ . 1ܒܝܕ ܚܘܪܐ̈ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܚ̣̇ܒܠ ܐܢܫܐ̈ . ܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ . ܬܠܬܐ ܩ̣̇ܪܒܘ ܬܠܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ ܠܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . 1ܫܪܝܪ ܘܒܚܝܪ ܡܠܟܐ X ⁶ܕܩܠ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܡܢܟܪܢܐ ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܢ̇ܓ̣ܕܗ ܪܡܙܐ ܠܘܬ ܕܘܪܫܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܠܟܐ ܪܚܡܐ̈ ܕܚܢܝܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܢܦܩ ܝܘܚܢܢ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܩܘܫܬܐ ܟܠܢܝ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܬܝ . ܠܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܪܕܝܢ ܝ⁸ܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ . ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܠܟܐ ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X⁴ܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ· ܟܢܝܗ ܒܐܡܪܐ ܘܩܪܝܗܝ ܕܒܚܐ ܕܡܚܣܐ ܟܠ : ܡܠܟܐ ܠܚܠܘܠ ܚܬܢܐX⁹ܢ ܪܘܚܢܝܐ : ܘܒܓܘܪܓܐX⁰ܢ ܩ̣̇ܒܠܘܢXܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܫܐܠܘ ܠܥܘܪܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܕܢܟ̣̇ܚܕ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܪܠܐ̈ : ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܘ : ܒܢܝ̈ ܥܡܟ ܘܟܢܘܬܟ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܡܠܟܐ ܠܗ . X⁰ X ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܦܝܠܛܘܣ ܟܕ ܕܐܢ ܠܗ : ܕܐܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܪܥܢܝܐ ܟ̣̇ܢܫ ܐܢܫܐ̈ : X ܕܢ̣̇ܟܬܒ ⁸⁹ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܡܟܝܪܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ . ܦܘܩܕܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ ܝ X⁰ܪܘܡܐ : ܢܪܕܐ ܥܡܗ ܕܠܐ ܢܫܬܠܚ ܡܠܟܐ -- X ܒܪܓܝܥܬܐ̈ XXܢ -- XXܩ ܢܐܣܪܘܢܢ X⁰ܢ -- X ܕ ܗܐ ܚܙܩ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ . ܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܦܣܩ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܫܝܢܐ ܗܘܘ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܝܕ ܩܛܠܝܗܘܢ̈ : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ : ܘܒܨܘܪܬܗ̈ ܡܚܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܗ . ܡܠܟܐ ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܢܨܛܥܪ ܡ̣ܢ ܡܪܚܐ̈ . ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ