simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
ActsMarBenh&Sar ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ̈‏‎ | C
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܒܪ ܣܪܘ ܟܠܝܠ ܡܠܟܐ اكليل الملك وقال
BarEbr:Ethic ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ
BarEbr:Ethic ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ ܡܠܟܐ ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂
BarKoni:ScholUrm ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ : ܕܪܕܬܗ
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ
BarṢal:ComGosp ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗX ܂
CaveTreas ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ X .
CaveTreas ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹ ܡܠܟܐ ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ
CaveTreas X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܕܦܠܚܝ̈ ܡܠܟܐ ܟܕ ܪܗܝܒܝܢ X
CaveTreas X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ ܡܠܟܐ ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ