simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܒܥܒܕܐ ܕ ܓܪܒܝܐ : ܘܒܐܬܪܐ ܕ ܡܠܟܐ ܘܒܪܫܢܘܬܐ ²³ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܫ . ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ
ActsMarBenh&Sar . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܝܢܘܐ̈‏‎ | C : ‎‏ܬܫܥܝܬܐ ܡܠܝܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܢܨܝܚ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ ܓܒܝܐ ܘܢܨܝܚ ܫܘܦܪܐ̈ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܒܪܗ ܕܣܢܚܪܝܒ
BarBahl:SyrLex ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܒܡܕܢܚܐ ܠܘܬ ܗܢܕܘ ܐܝܟ̇ܐ ܕܥܡܪܘ ܡܠܟܐ ܛܘܪܐ ܒܡܕܢܚܐ ܒܐܢܕܝܩܝ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ
BarBahl:SyrLex اكليل الملك وقال جبريل هو ميليطيون او ܡܠܟܐ ܟܡܠܐܐ̈ ܩܛܡܐ الرماد ܀ ܡܝܠܝܛܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܠܝܠ
BarEbr:Ethic ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ . ܥܠ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ ܒܡܘܟܟܗ ³³⁸ܪܟܒ . ܡܠܟܐ ) ܠܡܣܒܪܢܐ ܐܡܪܬ . ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܩܢܘܢ ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ
BarEbr:Ethic ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܣܪܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܗܠܬ ܒܗ . ܘܐ̇ܡܪܐ . ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܢܒܝܐ : ܕܪܕܬܗ ܐܡܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܆ ܝܝ ܒܪܝ ܝܝ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܬ . . XX ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ 3ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܦܟ ܡܬܦܢܐ ܘܬܐ̇ܒ ܀ ܐܬܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
CaveTreas ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܡܠܟܐ ⁵ܕܕܗܒܐ . ܟܕ ܡܫܘܝܢ̈ ⁶ܒܡܝܠܬܐ̈ ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹
CaveTreas ܟܕ ܪܗܝܒܝܢ X . ¹ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ¹⁵ Xܩ ܒܓܘ ܐܘܪ ܐ X --ܩ ܒܓܘ ܡܠܟܐ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ X . ¹¹ܘܚܝܠܘܬܐ̈ X¹ ܘܣܕܪܐẌ ܕܦܠܚܝ̈
CaveTreas ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ . ⁶ XX ( 22 ) ܘܥܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܕܚܠܬܐ ²ܪܒܬܐ . ³ܘܗܝܡܢܘ ܕܝܢ ⁴ܒܫܪܪܐ X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ