simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
ActsGregPirang ܕ ܓܪܝܓܘܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsGregPirang |ܬܥܒX ܬܬܝܩܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܒXܝܚܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܦܣܩܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܘܢܚܝܪܘܗܝ̈
ActsGregPirang ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨ
ActsGregPirang ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ
ActsGregPirang ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ . ܐܫܠܡܝܗܝ
ActsGregPirang ܘܐܬܩܒܠ ܡܢ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
ActsGregPirang ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܠܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܩܡܘ ܡܓܘܫܐ̈
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
ActsGregPirang ܘܒܥܘ ܡܢ ܩܪܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܥܩܘܪܝܐ̈
ActsGregPirang . ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ
ActsGregPirang ܆ ܘܩܡ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ . ܡܠܟ
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܆ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܐܣܘܬܐ̈
ActsGregPirang ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܝܢܙ
ActsGregPirang ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩX ܡܠܟܐ ܆ ܘܝܩܪܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ̈
ActsGregPirang ܕܐܬܟܪܟ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥܡܐܐ ܦܪܣܚܝܢ̈
ActsGregPirang ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܝܢ .
ActsGregPirang ܆ ܘܥܠܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ .