simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari . ܐܢܐ ܝܕܥܐܢܐ ܐܚܝ̈ : ܕܐܢܫܝ̈ ܣܠܝܩ ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܛܘܒܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMari . ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܘܠܦܠܚܝܟܘܢ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
ActsMari . ܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ ܒܗ : ¹⁶ܕܐܦ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܒܥܝܬ ܡܠܟܐ ܫܐܠܬܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܢܗܘܐ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
ActsMari . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܗܝܡܢ ܒܐܠܗܟ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ
ActsMari ܠܛܘܒܢܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܟ ܛܒ ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܡܘܗܒܬ ¹²²ܠܛܘܒܢܐ . ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܘܕܩܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܠܐ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܠܦܬܟܪܐ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܝܡܙܘܢ . ܦܪܣܐ ܐܘܟܝܬ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ قميص احمر . ܟܠܡܝܣ ܘܟܠܡܝܕܐ ܩܒܝ . ܨ ܠܒܘܫܐ ܕܠ̇ܒܫ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܥܠ ܟܠܗ ܪܚܫܐ . . ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܝܣܐ ܕܚܠܬܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܡܫܪܟ ܠܗ : X⁶ܐܦܢ ܪܡܐ ܘܚܝܠܬܢܐ XX ܐܝܬܘܗܝ . . ܘܗ̣ܘܐ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܨ̣ܒܐ ܠܡܣܒ 3ܚܘܫܒܢܐ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܦܟ ܡܬܦܢܐ ܘܬܐ̇ܒ ܀ ܐܬܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܃ ܠܓܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
CaveTreas ܒܡܕܢܚܐ ² ܟܘܡܪܘܣ ³ܘܒ̣ܢܐ ⁴ܠܫܡܝܫܛܘ ⁵ܥܠ ܫܝܡ ⁶ܒܪܬܗ⁷ ܡܠܟܐ ²⁰ܒܫܪܒܬܐ̈ . ²¹ ( X8 ) ܘܒܫܢܬ̣ ¹ܡܐܐ ܕܐܒܪܗܡ ܗܘܐ
CaveTreas ܕܬܝܡܢܐ X ܘܐܬܐ ²ܠܘܬܗX ܘܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܗ ⁴ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܡܠܟܐ . ⁴ ( 8 ) ܘܩ̣ܪܐ ܡܠܟܝܙܕܩ ܫܡܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ X . ( 9 ) ܘܟܕ ܫܡܥ