simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang . ܐܡܠܟ ܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ
ActsGregPirang ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܡܚܒ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܒܪܗ ܆ ܠܐ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ
ActsMarBenh&Sar ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܕܪ . ܘܒܥܐ
ActsMarBenh&Sar ܘܟܕ ܩܒܠ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ .
ActsMari . ܘܥܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ .
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗܕܐܐܦ ܢܝܩܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܪX ܟܕ ܚܙܐ
BarBahl:SyrLex . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ ܡܠܟܐ . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܠܘܬܗ ܫܕܪ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܗ
BarBahl:SyrLex الملك . ܡܠܟܐ ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ
BarBahl:SyrLex ܣܘܟܠܐ̈ . ܢܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܢܒ
BarEbr:CandSanc . Xܝܝ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܬܐ . ܘܓܠܝܐ
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂
BarKoni:ScholUrm ܟܕ ܐܣܩ ܡܝܫܥ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒܝܐ̈ ܒܪܗ ܕܥܠܬܐ
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇