simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܆ ܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܝܠܝܢ . ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥܝܢ . ܐܡܠܟ ܟܘܣܪܘ
ActsGregPirang . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܗܢܐ X¹ܠܐܝܙ ܓܕܐ ܒܗ ܒܢܨ ܝܒܝܢ ܡܫ . ܝܢܬܐ . ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ
ActsMarBenh&Sar ܠܒܪܗ ܆ ܠܐ ܫܒܩܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܢܣܛܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܚܒ ܗܘܐ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܀ ‏ ‏ 46 ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ
ActsMarBenh&Sar ܫܕܪ . ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܥܣܩܘܬܐ ܕܡܣܩܬܐ . ܀ ܬܢܝܢܘܬ ܠܘܬ
ActsMarBenh&Sar ܠܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ . ܚܕܝܐܝܬ ܫܕܪ ܠܗ ܐܘܡܢܐ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܘܟܕ ܩܒܠ ܗܘ
ActsMari ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܐܠܗܝܢ̈ . ܘܥܠܘ ܠܘܬ
ActsMari ܐܝܢ . 14ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܥܘܠ ܡܠܟܐ . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܪX ܟܕ ܚܙܐ ܠܟܪܝܘܬ ܩܘܡܬܗ ܘܠܫܝܛܘܬ ܚܙܘܗ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢܐ ܫܘXܐܢܢ ܐXܝX ܚܝܐ ܐܢܢ . ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗܕܐܐܦ ܢܝܩܘܠܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܘܪܥ ܡܪܝܐ ܒܦܬ ܪ . ܘܒܚܘܫܒܝܐ̈ ܐܘܪܚ ܐܘܪܥ . ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܡܠܟܐ الاعظم السلطانيّة الجادّة . ܒܩܪܝܚܐ̈ ܐܘܪܚ
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܗ . ܘܗܘܝܘ ܦܬܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܠܡܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܐܝܬܘ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܥܩܪܘܢܝܐ̈ ܕܠܘܬܗ ܫܕܪ ܐܚܙܝܐ
BarBahl:SyrLex ܐܪܫܟܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ملك بابل ܀ ܡܠܟܬ ܫܡ̇ܝܐ الزهرة . ܡܠܟܐ . ܐܬܡܠܟ ܐܝܟ ܙܟܪ استشار . ܡܠܟ اشار ܀ ܡܠܟܐ الملك .
BarBahl:SyrLex ܕܐܬܘܪ . ܘܢܒ ܝܘܡܐ ܩ̇ܪܐ ܠܫܡܫܐ ܕܩ̇ܝܡܐ ܥܠ ܫܘܪ ܫܪܝܬܐ ܡܠܟܐ يذبل يضعف ܀ ܢܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܒܬܪܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ . ܢܒ
BarEbr:CandSanc ܕܐ̇ܬܐ . ܘܓܠܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܒܨܝܪܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐܘܠܐܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܬܚ̣ܒܠܝ . Xܝܝ ܥܡ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܘܐܒܝܐ̈ ܒܪܗ ܕܥܠܬܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܗ̣ܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܗ ܕܓܠܝܢܐ . . XXX ܕܐܣܟܘܠܝܘܢ . ܠܡܢܐ ܟܕ ܐܣܩ ܡܝܫܥ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ ܕܢ̇ܚ ܟܘܟܒܐ ܂ ܙܠܘ ܩܪܒܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܐܬܢܒܝ ܠܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܕܡ̣ܟܐ -· ܠܫܒܘܥܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ