simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܛܠ ܟܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX
- ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢܝܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܛܠ ܐܝܝܝܢ ܕ ܩ̇ܪܒ ܠܗ̈ ̈ ܫܘܐܠܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܘܝ̣ ܗܢܐ .
- ܕܕܠܐ ܝ ܝ - X ܬܚܘܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܢܣܝܟ X X X X X ܦܚܡܐܐܝܬܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢܚܕ ܟܘܢܝܐ ܐܘ ܟܝܬ X XX XX X ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ .
- Xܐܝܬܘܗܝ ܝ̇ܕܝ . X ܝ . XܝܝX Xܝ : XXܝX ܝ ܝ . X ܗ̇ܝ ܕܟܐܝܐ ܡܛܠ ܝ : ܝ Xܪ ܝ . ܝ̈ ܝ : ܝ . ܝ ܐܠܐ ܡܢ ܟܠܚܕ ܡܢ ܫܡܗܝܢ̈ ܐܠܝܗܝܐ .
- ܗܕܐ ܘܕܚܕ ܐܠܗܐ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܟܠܚܕ ܡܢܗ ܘܥܠܘܗܝ ܐܝܪܝܗܘܢ ܡܛܠ . ܡܫܒܚܝܢܢ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܡܥܒܕܢܘܬܐ .
- ܐܝ̇ܕܐ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐXܝܪܝܢܢ ܇ ܕܐܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐX ܡܛܠ ܆ ܠܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܡܬ̇ܚܝܨܝܢX ( ¹ ܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆
- ܕܗ̇ܘ ܕܐXܒ̣ܛܢ ܆ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢ̣ܣܒ . ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܬܐܠܕ ܆ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣ ܡܚܪܪܢ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܦܢܛܣܝܐ .
- ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܬܐܡܪ ܘܕܡܚܝܕ ܠܦܓܪܐ ܡܛܠ ܟܕ ܛܒ ܒܟܝܢܗ̇ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗ̇ : ܒܡ̇ ܕܝܢ ܚܕ ܚܫܝܒܐ ܥܡܗ
- ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܠܦܓܪܐ . ܡܛܠܗܢܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܆ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܇ ܕܐܫ̇ܬܚܠܦ ܠܒܣܪܐ ܘܣ̣ܒܠ ܠܚܫܐ ܕܡܘܙ ܓܐ .
- ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܇ ܡܛܠ . ܡ̣ܝܬܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܘXܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ .
- ܕܐܢܫܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܆ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܓܝܪ ܕܛܠܝܐ ܠܘ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܗܝ̣
- ܕܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ . ܘܣܗܕ̈ ܢ ܬܘܒ ܠܗܕܐ ܆ ܘܐܦ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܥܩܬܐ̈ ܬܐܠܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܫ̣ܠܝܬ ܆
- ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܙܪ̣ ܩ ܠܢ ܕܢܣ̇ܬܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܇ ܡܛܠ ܒܝܕ ܪܘܝܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܆
- ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܥ̣ܡܪ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܕܬܫ̇ܐܠ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܟ̣ܬܒ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܩܘܠܝܣܝܐ
- ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܥ̣ܡܪ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣ ܟ̣ܬܒ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܩܘܠܝܣܝܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܇
- ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܕܥܡ̣ܪ : ܢ̣ܣܛܐ ܡܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܥܡ̣ܪ ܡܫܝܚܐ .
- ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܥ̣ܡܪ : ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܦܓܪܢܝܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ̇ ܓܫܦ ܇ ܡܢ ܝܕܝܘܬܗ ܕܠܘܬ ܦܓܪܐ .
- Xܘ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܐܢܗ̣ܘX ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܡܥܝܢܐ ܛܝܒܘܬܐ̈ ܡ̇ܝܦܠܓ . . X ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܆
- ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܪܫܝܥܐܝܪ ܡܪܐܡܪܐ ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡܪܬ : ܡܛܠ ܩ̣ܝܫܐ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܥܡ ܒܪܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܀ ܡܩܩ ܒܪܘܚܐ . . X
- ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܣܝ̣ܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܇ ܕܒܢܝ̈ ܕܡ̣ܘܬܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܇ ܘܬܘܒ ܨܠܡܗ ܕܒܪܐ ܪܘܚܐ ܩ̣ܝܫܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ