simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . ¹ ⁸ܝ X X X ·ddܝ X ⁷ ܝܐܘ ܬܠܬ ܡܠܝܢ̈ ¹⁵ܬܪܬܝܢ̈ ¹⁴ X ܥܓܠ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ XX ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ² ܝܡܫܝܢܬܐ ddX X X ¹⁰ܘܐܢ ܐܝܬ ⁹ܝ
AbbaIs:Ascet : XX X0 XX--X1ܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ : ܝXX XXXX·X1 ܥܢ ܡܛܠ ܐܫܥܝܐ X XܩܩXXX 1ܩXX ddXX ܕܝܠܗ ܕ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܐܫܝܝܐ
AbbaIs:Ascet X ܐܠܗܐ̣ ܕܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܢܐܬܐ ܠܡܨܥܬܐ ܆ ܡܚܘܐ ܠܗ ܡܛܠ . ܩ X4ܗ̇ܘ ¹ܕܡܣܝܒܪ ܥܕܠܝܗ̣ ܘܫ̇ܪܐ ܨܒܝܢܗ ܠܩܪܝܒܗ
AbbaIs:Ascet X ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܘܝܐ ܘܦܣܩܝܢ ܨܒܝܢܝܗܘܢ̣̈ ²²ܗܠܝܢ ²³ܢܣܒܘܢ ܡܛܠ ܡܬܚܙܝܢܐ̣̈ ܩܢܝܢ ²¹ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܢܝܢ
AbbaIs:Ascet X ܕܝܠ̣ܦ . 4ܗ̇ܘ¹ܕܝܗ̇ܒ ܢܦܫܗ ܕܢܫܡܫ ܠܐܠ Xܐ ܘܫ̇ܠܡ ܡܛܠ ܏ܘܝ̇ܠܦ |ܠܗ̇ ܛܒܐܝܬ ܚ̇ܕܐ̣ ܘܠܐ ܚXܒ ¹ܠܐܘܬܐ ܕܠܐܝ
AbbaIs:Ascet X ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ̣ ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܬܓ̇ܘܣܬ ܇ ܐܣܗ̇ ܡܛܠ ܠܡܐܒܕ ܒܚܛܗܝ̈ ܇ ܚܘܣ ܥܠ ܓܒܝܠܬܟ ܇ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܝ̣
AbbaIs:Ascet X ܫܘܒܚܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܢܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܬܘܩܠܬܐ ³ܕܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢ ܡܛܠ : ܐܘ ܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢܚܙܘܢܟ̣ |ܐܘ
AbbaIs:Ascet X ⁴ܚܘܫܒܐ X ³ܒܩܠܝܬܟ X¹ ²ܕܝܢ XX ¹ X ܥܠ ܢܦܫܗ̣ ܘܠܐ ܚܐ̇ܫ ܡܛܠ X ⁴ܐܠܘ XX ⁸ܐܦ ܠܫܝܢܐ X ²ܨܝܕ ܩܪܒܐ X ¹ X ܒܐܠܗܐ ⁴ XXX
AbbaIs:Ascet XX ܫܡܗ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܟܚ ܪܚܡܐ̈ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܠܐ ܕܢܢܛܪ ܠܢ ܐܝܟ ܚܝܠܗ̣ ܠܡܣܝܒܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܢ
AbbaIs:Ascet Xܝܐܠܗܐ . XX ܗ̇ܘ ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܕܘܢ ܡܛܠ ܇ ܘܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗܕܐ ܗܝ ܕܗܘ̇ܐ ܒܪܢܫܐ ܐ̇ܠܨ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet |ܐܠܗܐ ܇ ܗܐ ܟܬܒ̇ܬ ¹ܠܟܘܢ ܇ X ܩܪܘ ܐܝܟ ܕܠܡܛܪ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ XܝX XX X 4ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AbbaIs:Ascet |ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܢ̣ ܘܢܐܣܐ ܟܠܗܘܢ ܝܝ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܢܦܫܢ . ܐܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ²ܡܚܝܠܢ̈ ܠܢ ܠܡܥܪܩ ܠܘܬܗ ܘܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗܝܢ̈ ܇
AbbaIs:Ascet |ܟܘܪܗܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܝ XXܐܢ ܐܢܫ ܡܛܠ ܟܐܒܐ ܡܛܠ ܠܡܬܬܘܝܢܘܬܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܒܝܬ ¹0ܐܣܝܐ̣
AbbaIs:Ascet |ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ . ܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ . ܠܐ ܬܣܝܡܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܩ̇ܫ ܠܗ̇ ¹ܠܢܦܫܐ XXXX ܕܬܚܘܐ ܥܒ̇ܕܗ
AbbaIs:Ascet ²ܝX ܒܢܦܫXܝ ܡܠܬܐ X ¹ XX ܣܪܝܩܐ X ¹²ܠܗܝܢ ¹¹ܝ ܠܗܝܢ ¹⁰ X ܡܛܠ ²ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܝ . XX ¹ XX¹ ܒܥܡܠܐ XXX ⁹ܝܩ ܩX X
AbbaIs:Ascet ²ܫܐܠܬܟ̈ . ܝ ܟܠܗܝܢ ²ܝ X X ¹ XXX 8Xbܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ ܡܛܠ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܠܐܝܢܐ ܚܫܐ ܙܟܝ̣ܬ̣ ܩܕܡ ܕܬܫܐܠ ܡܢ ܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ³ܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܕܛܢܢܐ̣ ܐܠܐ ܢܩܢܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܟܣܦܐ̣ ܐܠܐ ² ܐܬܢܟܪܝ ܠܗ̇ ܘܩܘܝ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܪܒܬܐ
AbbaIs:Ascet ³⁷ܗܕܐ ܡܦܩܐ ܠܗ ܠܙܒܢܗ̇ ܥܩܪܬܐ ³⁸ܘܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܕܢܝܝܐ ܡܛܠ ³⁴ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܝ ³⁵ܠܗ̇ ܒܗܝܢ̣ ܘܡܬܛܦܝܣܐ ܠܠܒܐ ܥܡܗܘܢ . ³⁸
AbbaIs:Ascet ¹0ܡܦܘܚܝܬܗ ܕܪܘܚܐ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̇̈ ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡܛܠ : ܛܠܝܐ̣̈ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܬܐܟܠܢܐ ܇ ܟܕ ܡܥܗܕ XXܢ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ¹¹ X ܥܘܕܪܢܗ̣ ܕܢܬܠ ܐܝܕܐ ܠܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܢܛܪ ¹²ܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܇ ܘܕܬܦܣܘܩ ⁹ܨܒܝܢܟ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ¹0ܘܠܡܒܥܐ ܒܟܠܙܒܢ