simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang XܝܝXܐ . Xܢܘ ܣܒXܐ ܪXܣܟܐX ܗܘܝܬ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝX ܆ ܘܥܪܡܐ ܡܛܠ XܝXܩXܝ ܩܨ ܒܝܢܝ ܇ ܪXܣܟܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܕܐܡܘܬ
ActsGregPirang |ܕܡܒܛܠܢܐ ܗܘ ܕܕܝܢ ܕܗܘܪܡܙܪ̈ ܗܝܕܝܢ ܡܐ ܕܐܠܙܘܗܝ ܡܛܠ ܟܕ ܐܡܪ ܝܢ . ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܚܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܪܫܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆
ActsGregPirang |ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܐܙܪܩܦ ܒܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܐܬܪܐ . ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܆ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢX ²ܥܡܝ .
ActsGregPirang ܐܝܕܐ¹⁵⁷ ܡܬܒܥܐ ܆ ܕܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐX ¹⁵ܒܝܬ ܡܛܠ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܠܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܐܢܫ ¹⁵⁶ܠܐ ܢܕܥ
ActsGregPirang ܐܠܗܐ ܚܝ̇ܐ ܐܢܘܢ : ܘܚܝ̇ܐ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܦܬ ܓܡܐ ܟܕ ܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ
ActsGregPirang ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫXܗ ܗܘܐ ܣܪ ܓܝܣ . ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܡܛܠ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܕܩ . Xܝ̇ܫܐ ܘܢܬܒܪܟ ܒܨ ܠܘܬ̇ܗܘܢ ܆ ܘܐܚܪܬܐ
ActsGregPirang ܓܘܕܦܗ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܛܘܒܢܐ : ܥܠ ܕܐܬܚܠܡܬ ܪܫܬ ܕܝܪܐ ܡܢ ܡܛܠ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܕܐܬܚܠܡܬ ܪܫܬ ܕܝܪܐ ܆ ܫܢܝܬ ܗܝ ܡܢ ܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܆
ActsGregPirang ܓܘܕܦܗܘܢ ܪܪܗܘܡܝܐ̈ ܪܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܘܠܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܪܝܢ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܕ̇ · Xܒܥܐ ܗܘܐX ⁷⁶ܕܢܥܛܘܦ ܠܐܬܪܗ ܆
ActsGregPirang ܓܘܪܦܗ ܕܐܢܬܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܆ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܛܠ ܣܥܪܬ . ܘܐܦܝܣܬ ܗܝ ܪܫܬ ܕܝܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܨ ܠܘܬ̇ܗ ܪܛܘܒܢܐ :
ActsGregPirang ܕXܝܝܝܝܐ X ⁸ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒXܝܝܝܐ . ܘܪܡܪ Xܗ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܩܪܒܬܢܐ ܚܝܨܐ . ܕܝܗܒ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ :
ActsGregPirang ܕܐܦ ܗܘ ܕܠܩܘܒܠܐ XX1 . 213ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܫܪܪܐ . |ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܪܬܒܥ ܩܢܘܢܐ ܘܢܡܘܣܐ ܕܕܝܢ̇ܐ ܆ ܠܐ ܥܒܕ ܗܟܢܐ .
ActsGregPirang ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܫܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨ ܘܕܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ .
ActsGregPirang ܕܕܚܠܘ ܕܕܠܡܐ ܒܗܬܐ ܠܗ ܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܘܗܦܟܝܢ⁴⁷ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܆ ܐܢܫ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܫ . ܡ ܕܒܝܫ ܆
ActsGregPirang ܕܕܚܠܬܐ ܕܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܠܝܬ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ . ܡܛܠ . XXܝ X ⁰ ܡܛܥܝܘ ܐܛܥܝܘ ܒܟ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܚܙܝ ¹⁴ܠܐ ܬܛܥܐ .
ActsGregPirang ܕܗܘܝܘ ܡܪܐ ܘܕܝܢܐ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . 14ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܛܠ . ܘܡܥܒܪ ܠܗ ܡܘܬܐ ܘܫܪܐ ܠܗ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܠܐ ܟܦܪ ܐܢܐ .
ActsGregPirang ܕܗܘܪܡܙܕ ܕܝܘܐ ܗܘ̣ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܆ ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܢܐ ܡܛܠ ܒܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܐ ܗܘܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ⁵⁵ܣܢܝܐ̈ .
ActsGregPirang ܕܚܕܬܐܝܬ ܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . 26ܘܟܕ ܐܬܝܗܒ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܒܐܣܘܪܐ̈ . ܘܐܢܫ ܠܐ ܫܠܝܛ ܬܘܒ ܕܢܩܪܝܘܗܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆
ActsGregPirang ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܟܘܬܗ ܕܡܪ ܝ ܓܪܝ܏ܓ . ³⁴ܚܕܐ ܐܢܐ ܘܪܘܙ ܐܢܐ . ܡܛܠ . ܘܐܢܐ ܠܐ ܣܓܕ ܐܢܐ ܠ . Xܡ ܕܥܒܝܪ . . ܘܐܢ ܩܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ
ActsGregPirang ܕܚܠܬܐ ܕܟܪ܏ܣܛẌ | ⁴ܘܕܚܠܬܐ ܕܝܠܢ . ܘܢܚܙܐ ܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܛܠ ܘܐܡܪ . ܫܪܪܐ ܗܘ̣ ³⁹ܐܡܪ ܝܙܝܕܦܢܗ . ܬܘ ܢܬܒ ܟܠܢ ܘܢܕܪܘܫ ܆
ActsGregPirang ܕܝܕܥ ܠܥܒܘܕܗ ܘܗܝܡܢ ܒ . Xܒܪܢܘܬܗ . ܠܐܢܫ ܕܝܢ ܕܐܣܘܪ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܡܝܩܪ ܐܢܐ ܘܡܫܠܣ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܠܐ ܕܚܩ ܐܢܐ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ .