simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܕܝܠܗ ܗܩ ܫܘܒܚܐ̣ XܐܝܩXܪܐ̣ - X X X X ܏ܩܒܟܠ ܙܒX ܇ Xܠܥܠܡ ܡܛܠ · XXXXX X܏ܝܢܫܟXܝ ܪܚܡܐ ܒܛܝܒܘXܗ̣ ܥܡ ܟܠܗܩܢ XXXX܏ܗ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܝܕܥܘ ܠܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ̣ ܡܛܠ ⁴ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ܝܝXXX ܨܒܝܢܐ |ܕܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܟܬܝܒ : ܕܡܝܐ ³ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ⁴ܠܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ̣ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܕܚܪܕܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܘ ¹ܐܒܗܬܐ̣̈ ܕܢܥܩܒ ²ܠܛܘܦܣܗ̇ .
AbbaIs:Ascet ܕܢܐܬܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܆ X XX X 1ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܝܨܦܘ ܡܛܠ ܡܢ ܠܒܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ̣ ²ܘܢܫܒܘܩ ³ܐܢܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ̣ ܘܐܫܕܪ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܫܢ̣ܝ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܘܝ ܒܗ ܛܥܡܗ̣ ܘܪܝܚܗ ܠܐ ܐܘܦܝ .
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ¹²ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܆ ¹³ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ . ܬܘܒ ܟܬܝܒ : ܕܗܐ ¹¹ ܐܢܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗ̣ܒ ܠܝ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܛܝܒܘܬܗ ²ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝܢ ³ܠܒܪܢܫܐ̣ ܐܢ ܡܛܠ ܚܬܝܐ̣ ¹ܣܡܗ Xܝ ܠܡܬܩܛܠܘ ܇ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܪܓ̣ܙ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܐܕܘܡ . ³ X Xbܡܢ ܡܦܩܢܐ . ܘܙܥܪܬ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܐܛܥܡܝܢܝ ܡܢ ܒܘܫܠܐ |ܝܝ ܕܣܘܡܩܐ ²ܗܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܣܐܝܦ ܐܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܝܪܩܘܢܐ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܩܢ ܒܣܘܟܝܗ̇̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܝ̣ܕܥ ܫܠܝܚܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܡܚܒܘ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܇ ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܫܬܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܐ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ¹⁵ ܕܡܥܒܕܝܢ ܒܢ ܐܬ̣ܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ¹⁶ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܠܢܦܫܗ ܬܘܒ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ¹³ ܢܐܡܪ ¹⁴ܡܢ ܦܘܡܗ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ̣ ܟܕ ܡܚܝܠ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܦܬܐ̇ ܘܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܫܩ̇ܠ ܠܗܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ X ܗܢܐ̣ ܘܡܥܠ ܠܗܘܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܠܥܠܡ .
AbbaIs:Ascet ܕܡ̇ܐܬ X ܗܘܢܐ̣ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴⁴ܕܡܢ ܡܛܠ Xܝ ܗ̇ܘ ⁴³ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܦܣܩܝܘܗܝ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܗܢܐ X ܘܐܒܘܗܝ ⁹ܦܩ̣ܕ ܡܚܕܐ ܕܒܥܓܠ ܬܬܝܗܒ ܠܗܐܣܛܠܐ ܡܛܠ ⁷ܓܝܪ ܠܐܒܘܗܝ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܇ ܘܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܨܦ ܗܘܢܐ X ܕܬܪܬܝܗܝܢ̣̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܠܝ ܆ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪܬ ܕܐܢ ܐܬܦܨܐ ܡܢ ܥܒ . . . ܕܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܐܬܓܒܪܘ ܘܠܐ ܕܚܘܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܆ XXXX ܡܛܠ ܕܫܦܠܗ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܠܪܒܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܐܡ̣ܪ : ܡܢ̣ܘ ܡܢܟܘܢ ܡܟܣ ܠܝ ܥܠ ܚܛܝܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܩܦܣܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܢܦܫܗܘܢ ⁴ ܠܡܠܐ ⁵ܙܒܢܐ̣ ܕܕܠܡܐ ܫ̇ܪܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܟ̣ ¹ܐܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ²ܕܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ³ܒܙܒܢܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ .
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܝ̣ܕܥ ⁴²ܡܪܢ ܝܫܘܥ |ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ Xܝ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܗܝ ܇ ܗ̇ܝ ³⁹ܕܝܢ ⁴0ܕܡܢ ܠܓܘ̣ ܡܢ ⁴¹ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܢ ܠܒܪ .
AbbaIs:Ascet ܕܡ̇ܢܘ ܕܛܥ̇ܐ ܠܡܕܥܗ X ³ܩܕܝܫܐ . ³⁷ XX ܐܣܬܟܠ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܡܨܝܐ ܕܡܕܥܗ ³⁵ܕܡܫܝܚܐ Xܝ ܢܬܚܫܒ ܚܛܝܬܐ ܡܕܡ .
AbbaIs:Ascet ܕܩܝܢܕܘܢܣ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܥܬܐ ܕܙܩܝܦܐ X ܇ ²ܟܕ ܡܨܠܐ ܡܛܠ ܠܗ̣ ܥܕܡܐ ܕܬܩܝܡܝܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ²⁴ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .