simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܦܪܟܝܘܣ̈ ܐ̇ܬܝܢ ¹ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܆ ܗܠܝܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܡܣܒܪܢܘܬܐ . X 1ܪ . .
SynWestSyr ܕܠܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ . XXܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܆ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܗܘܦܪܟܝܐ ܐܚܝܪ . .
SynWestSyr ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܚܡܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܣܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ . X ܩܢܘܢܐ ܕ܏ܟܪ . .
SynWestSyr ܕܟܠܢܫ ܆ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܬܘܕܝܬܐ ܡܚܘܐ . X0 ܙ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܡܕܡ ܓܝܪ ܒܗܕܐ ܡܫܘܬܦܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܐ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܪ . .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܒܪXܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܡܣܬܒܪܐ ܇ ܡܣܠܝܢ ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܢܘܢ ܕܫܟܒܘ . XX ܛܝܛܠܘܣ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܚܪ . .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܒܨܒܝܢܐ ܐܘ̇ ܕܠܐ ܨܒܝܢܐ ܩ̇ܛܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܠܕܝܩܝܐ ܏ܠܘ . XX ܫܠܝܚܐ : XẌ⁸ ܛܝܛܠܘܣ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܪ . .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܡܥܡܘܕܝܙXܐ ܕܒܝܬ ܝܘܠܝܢܐ ܗܓܓܝܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܘܬܢ . ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . .
SynWestSyr ܐܚܘܬܐ̈ ܕܡܬܐܠܨ̈ ܢ ܢܥܠܢ̈ ܢܕܪܫܢ̈ ܒܥܕܬܐ ܟܕ ܠܐ ܫܩܠܢ̈ ܡܛܠ ܆ ܕܠܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܥܡܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . X ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܚܪ . .
SynWestSyr ܕܡܪܚܐ ܘܫܓܘܫܐ ܐܬܚܙܝ ܘܕܫ̇ܐܛ ܠܗ ܠܐܣܟܝܡܐ ܡܝܩܪܐ ܡܛܠ ܣܘܢܢܕܘܣ ܗܕܐ X ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܠܢܐܝܬ ܢܬܕܚܩ ܘܢܬܛܪܪ . .
SynWestSyr ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܕܟܦܪܘ . XX ܡܛܠ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܫ̇ܦܪ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܡ ܒܘܩܝܐ ܢܬܠ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ . ܝܪ . .
SynWestSyr ܨܒܘܬܐ̈ ܥܕܬܢܝܬܐ̈ ܕܚܠܦ ܣܘܢܩܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܡܙܕܒܢܢ̈ . ܡܛܠ : XX ܘܠܐ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܩܢܘܢܐ̈ ܆ ܢܒܛܠܘܢ ܡܢ ܛܟܣܗܘܢ· ܝܪ . .
SynWestSyr ܡܢܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ . ܩܢܘܢܐ : XX¹̈ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܟܕ ܡܬܝܩܪܝܢ ²ܡܩܪܒܝܢ . ܝܪ . .
SynWestSyr ܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܡܬܪܫܝܢ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ X0ܕܝܠܗ ܇ ܡܢ ܗܕܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ . ܝܪ . .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܣܥ̇ܝܐ ܐܚܪܢܐ ܘܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܡܥ ܠܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܣܥ̇ܪ ܗܕܐ ܩܕܡ ܡܫܬܘܬܐ . ܠܐ ܢܫܡܫ ܬܘܒ ܡܫܡܫܢܘܬܐ ܀ ܝܪ . .
SynWestSyr ܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܒܚܘܒܠܐ ܕܒܬܘܠܬܐ̈ . ܐܢ ܟܕ ܡ̇ܟܪ ܐܢܫ ܡܛܠ ܒܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܨܠܘܬܐ ܕܠܐ ܩܘܪܒܢܐ . X ܟܪ . .
SynWestSyr ܡܪܗܛܐ̈ ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܥܕܬܐ ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ . X ܡܛܠ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܬܢܝܚ ܇ ܢܣܪܚܘܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐ . ܟܪ . .
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ : ܟܕ ܢܓ̇ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܠܢܦܫܗܘܢ . ܡܛܠ . ܕܢܬܢܟܪܘܢ ܠܥܕܬܐ ܘܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܀ ܟܪ . .
SynWestSyr ܕܐܬܡܠܝ ܠܗ ܙܒܢܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܢܐܬܐ ܒܪܐ ܕܐܒܕܢܐ . ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܡܟܝܠ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܚܒ̇ܠܐ ܠܡܐܠܪ . .
SynWestSyr ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܕܐܣܗܕܘ . ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢܫܒܘܩ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܕܥܡ ܗܐܪܐܛܝܩܘܐܘ̇̈ ܥܡ ܣܕܝܩܐ̈ ܠܡܨܠܝܘ . ܠܪ . .
SynWestSyr ܡܫܡܫܢܐ ܩܪܘܝܐ̈ ܢܣܝܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܝܢ ܘܩܘܕܡܐ̈ ܕܒܠܝܠܘܬܐ ܒܫܦܝܪܘܬ ܩܘܡܐ ܢܗܘܘܢ . .